10.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF BİR YAY YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI SAYFA 116-120 CEVAPLARI

10.SINIF BİR YAY  YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI (2021-2022)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 10.Sınıflarda okutulacak olan BİR YAY  Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 116-120 cevaplarını hazırladık.

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Bir Yay Yayınları 2021-2022

10.Sınıf Bir Yay Yayıncılık Edebiyat ders kitabı 272 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Bir Yay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Edebiyat öğretimi, beğenilerimizi ve kültürümüzü geliştirirken öğrencinin ana dilinde olgunluğa ulaşmasıyla, dilin inceliklerine varmasını, düşüncelerini çeşitlendirmesini, yapıcı olmasını sağlar. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde edebiyatımızdaki seçkin örnekler aracılığıyla edebi türler öğretilmektedir.

BİR YAY  Yayınları 10.Sınıf Edebiyat ders kitabı etkinlik, hazırlık çalışmaları, metni anlama ve çözümleme ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 10.Sınıf Bir Yay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı

sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130….  ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bir Yay Yayıncılık 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 10.SINIF BİR YAY YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI   SAYFA 116-117-118-119-120 CEVAPLARI  

10.Sınıf Bir Yay Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 116 Cevabı

a. Bu şiirin türünü belirleyiniz.

b. Bu şiirin kafiyesini ve kafiye düzenini tespit ediniz.

2. Bu şiiri aşağıdaki özelliklere göre değerlendirip yazınız.

3. Aşağıdaki boşlukları doğru şekilde doldurunuz.

a. ……………………………………….. Türkçenin ilk sözlüğü, dil bilgisi kitabıdır.

b. ……………………………………….. Türk edebiyatında yazılmış ilk mesnevidir.

c. ……………………………………….. tasavvufi bir eser olup Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır.

ç. ……………………………………….. alegorik bir eserdir, dört sembolik kahramanın karşılıklı konuşmalarından oluşur.

d. Geçiş dönemi eserleri ……………………………………….. lehçesiyle yazılmıştır.

e. İslami Dönem’in ilk dil ve edebiyat ürünleri ……………………………………….. Türkçeyle yazılmıştır.

4. Aşağıdaki yargılardan bazıları doğru, bazıları yanlıştır. Doğru olan yargıların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız..

10.Sınıf Bir Yay Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı

5. Aşağıdaki şiirlerin nazım türünü ve bağlı olduğu edebî dönemi şiirlerin altındaki boşluğa yazınız.

6. Aşağıdakilerden hangisi mâninin özelliklerinden değildir?

A) Genellikle yedili hece ölçüsüyle söylenirler.

B) Nazım birimi beyittir.

C) (aaxa) şeklinde bir kafiye örgüsüne sahiptir.

D) Düz, cinaslı ve yedekli çeşitleri vardır.

E) Hemen her konuda söylenirler.

7.Bu parçada numaralandırılan tamlamalardan hangisi isim tamlaması değildir?

A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

8. Aşağıdakilerden hangisi koşuk nazım biçiminin özellikleri arasında yer almaz?

A) Sığır ya da şölen törenlerinde âşıklar tarafından söylenir.

B) Genellikle 8 ve 11’li hece ölçüsüyle söylenir.

C) Aşk, insan ve doğa sevgisi, yiğitlik konuları işlenir.

D) Halk edebiyatındaki koşmanın ilk şeklidir.

E) Kafiye şeması abab, cdcd şeklindedir.

10.Sınıf Bir Yay Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 118 Cevab

9. Eski Türklerde cenaze merasimlerinin genel adı olan ve saguların söylendiği törenlere ne ad verilir?

A) Sığır B) Şölen C) Seylan D) Yuğ E) Maslahat

10. Aşağıda verilen nazım şekillerinden hangisinin nazım birimi diğerlerinden farklıdır?

A) Mâni B) Murabba C) Koşma
D) Şarkı E) Mesnevi

11. Aşağıdakilerin hangisinde âşık tarzı Türk halk edebiyatı nazım şekilleri bir arada verilmiştir?

A) Semai, ilahi, nutuk, koşma B) Mâni, ninni, nefes, varsağı

C) Koşma, destan, varsağı, semai D) Destan, varsağı, şathiye, semai
E) Türkü, destan, koşma, deme

12. I. Açsam rüzgâra yelkenimi

II. Dolaşsam ben de deniz deniz

III. Ve bir sabah vakti, kimsesiz

IV. Bir limanda bulsam kendimi

V. Sonsuzluğa yürüsem, gitsem Yukarıda numaralanmış dizelerden hangisinde isim tamlaması kullanılmıştır?

A) I    B) II    C) III    D) IV   E) V

13. Aşağıdaki eserlerden hangisi Geçiş Dönemi eserlerinden biri değildir?

A) Mecalisü’n Nefais B) Atabetü’l Hakayık C) Kutadgu Bilig

D) Dîvânu Lugati’t-Türk E) Divan-ı Hikmet

14. Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir?

A) Tegazzül   B) Mersiye    C) Dua    D) Fahriye E) Nesib

15. Dadaloğlu yarın kavga kurulur

Öter tüfek davlumbazlar vurulur

Nice koçyiğitler yere serilir

Ölen ölür kalan sağlar bizimdir

Yukarıda verilen şiirin nazım türü nedir?

A) Güzelleme   B) Koçaklama    C) Taşlama    D) Ağıt    E) Mersiye

10.Sınıf Bir Yay Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 119 Cevabı

16. Gazel ve koşmanın karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Gazel, divan edebiyatına; koşma, halk edebiyatına özgü nazım biçimidir.

B) Gazelde nazım birimi beyit, koşmada dörtlüktür.

C) Gazel, aruzun istenilen her kalıbıyla yazıldığı hâlde, koşma, genellikle hece ölçüsünün 11’li kalıbıyla yazılır.

D) Gazel 10-20 beyitten, koşma 7-12 dörtlükten oluşur.

E) Gazellerin konusu sevgilinin güzelliği, aşk ve şarap; koşmaların ise genellikle aşk, sevgi ve doğa güzellikleridir.

17. I. Ey fitnesi çok kavli yalan yandım elinden

Bir naz ile bin gönlüm alan yandım elinden

II. Ahmed çeke cevrini göre lütfunu ağyar
Ey şefkati az şuh-i cihan yandım elinden

III. Her hâr ile sen sohbet edersin dün ü gün ben
Derdin ederim munis-i can yandım elinden

IV. Şol sunduğun ateş midir ey saki bana kim
Kim aldın ele câm heman yandım elinden

V. Sen şem’ gibi gayr ile mecliste gülersin
Ben akıdurum yaş ile kan yandım elinden

Yukarıda beyitleri karışık verilen gazelin son beyti aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) I B) II C) III D) IV E) V

18. Kalbim yine üzgün seni andım da derinden,
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden!
Üzgün ve kırılmış gibi en ince yerinden,
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden!

Bu dizeler biçim ve içerik özelliklerine göre aşağıdaki nazım biçimlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Şarkı B) Kaside C) Gazel D) İlahi E) Nefes

19. Son zamanlarda sık sık duyduğumuz isimlerden biridir Molla Kasım (I) Daha ziyade ortalığın toz dumana döndüğü zamanlarda onu sahnede görürüz (II) Her kafadan bir ses çıktığı zamanlarda yahut gidişata gizem vermek gerektiği durumlarda ortaya çıkar (III) Onun çalışma alanı oldukça geniştir (IV) Her konuyu bildiğini (V) her işten anladığını yine kendisi söyler.

Bu parçada numaralandırılmış yerlerden hangisine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

A) I    B) II   C) III    D) IV   E) V

10.Sınıf Bir Yay Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı

20. Aşağıda verilen mânilerin türlerini altlarına yazınız.

21. Aşağıda verilen metinlerde anlatılan kavramı metnin altına yazınız.

22. Aşağıdaki kutucuklarda verilen özelliklerin hangi nazım biçimiyle ilgili olduğunu belirleyerek altlarına yazınız.

 

 

2021-2022 10.SINIF MEB- BİR YAY YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir