10.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF GİZEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVABI

10.SINIF GİZEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVABI

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce ders kitabı 1.Ünite School Life sayfa 9-22 cevaplarını hazırladık.

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayınları 2021-2022

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce ders kitabı 142 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. Gizem Yayınları İngilizce ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

10.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2021-2022 10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Gizem Yayıncılık 10.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 10.sınıf Ders Kitabı Gizem Yayınları 1.Ünite Sayfa 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Cevapları

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10 Cevabı Gizem Yayıncılık

A. Look at the picture. Discuss the questions with your partner.

 Resme bak. Soruları partnerinizle tartışın.

B. Work in groups of 4 and fill in the following lists.

4’lü gruplar halinde çalışın ve aşağıdaki listeleri doldurun.

A. Read the questionnaire on the next page and then watch the video. Jane is asking Steve some questions. Tick (√) Jane’s questions. (Video 1.1)

Sonraki sayfada bulunan anketi okuyun ve ardından videoyu izleyin. Jane, Steve’e bazı sorular soruyor. Jane’in sorularını işaretleyin.

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevabı Gizem Yayıncılık

 Read the statements below. Then watch the video again and circle T for true or F for false for each statement.

Aşağıdaki ifadeleri okuyun. Ardından videoyu tekrar izleyin ve her ifade için doğru (T) veya yanlış (F)’yi daire içine alın.

 Read the questionnaire above again and write your answers next to the questions.

Yukarıdaki anketi tekrar okuyun ve cevaplarınızı soruların yanına yazın. 

 Work in groups of 4. Share your answers with the group members. Start as follows.

4 kişilik gruplar halinde çalışın. Cevaplarınızı grup üyeleri ile paylaşın. Aşağıdaki gibi başlayın.

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevabı Gizem Yayıncılık

A. Study the table below and notice the difference.

A. Aşağıdaki tabloyu inceleyin ve farkı görün.

B. Listen to the questions and repeat with the correct intonation. (Audio 1.1)

B. Soruları dinleyin ve doğru tonlama ile tekrarlayın. (Ses 1.1).

C. Listen and repeat with the correct intonation. (Audio 1.2)

C. Dinleyin ve doğru tonlama ile tekrarlayın. (Ses 1.2).

D. Work in pairs. Act out the dialogues above. Pay attention to the correct intonation.

D. Çiftler halinde çalışın. Yukarıdaki diyalogları canlandırın. Doğru tonlamaya dikkat edin.

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevabı Gizem Yayıncılık

A. Read the questions in the table below. First, write your own answers as in the example. Then ask the questions to your partner and write his/her answers in the last column.

A. Aşağıdaki tablodaki soruları okuyun. Öncelikle örnekteki gibi kendi cevaplarınızı yazın. Sonra soruları partnerinize sorun ve cevaplarını son sütuna yazın.

B. Report your partner’s answers to the class.

My partner, Erdeniz has a study plan…

B. Partnerinizin cevaplarını sınıfa bildirin. Dinlemeden önce
Ortağım Erdeniz’in bir çalışma planı var…

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı Gizem Yayıncılık

B. Listen to David and Mrs. Williams again. Complete the following paragraph.

David ve Bayan Williams’ı tekrar dinleyin. Aşağıdaki paragrafı tamamlayın.

C. Listen again and check your answers.

Tekrar dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin.

Discuss the questions with your partner.

Soruları partnerinizle tartışın.

A. Read the sentences from the conversation between David and Mrs. Williams. Choose the closest meaning.

David ve Bayan Williams arasındaki sohbetten cümleleri okuyun. En yakın anlamı seçin.

B. Listen to the conversation again and check your answers. (Audio 1.3)

Sohbeti tekrar dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin.

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı Gizem Yayıncılık

A. Read the information below.

A. Aşağıdaki bilgileri okuyun.

B. Read the instructions below and do the project.

B. Aşağıdaki talimatları okuyun ve projeyi yapın.

A. Read the paragraph below and learn what a video blog entry is.

A. Aşağıdaki paragrafı okuyun ve video blog girişinin ne olduğunu öğrenin.

B. Work in pairs. Read the instructions below and prepare your video blog entry.

B. Çiftler halinde çalışın. Aşağıdaki talimatları okuyun ve video blog girişinizi hazırlayın.

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı Gizem Yayıncılık

A. Read the questions below. Check the words in bold. Use a dictionary if you need to.

A. Aşağıdaki soruları okuyun. Kalın yazılmış kelimeleri kontrol edin Gerekirse sözlük kullanın.

B. Read the words in bold again and complete the table with them.

B. Kelimeleri tekrar okuyun ve tabloyu onlarla tamamlayın.

C. Read the questions in activity A again and answer them.

C. A aktivitesinde bulunan soruları tekrar okuyun ve cevaplayın.

A. Read the paragraph and choose the correct answer.

A. Paragrafı okuyun ve doğru cevabı seçin

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı Gizem Yayıncılık

B. Read the paragraph again and complete the diagrams.

Paragrafı tekrar okuyun ve diyagramları tamamlayın.

C. Read the following text and choose the best title for it.

Aşağıdaki metni okuyun ve bunun için en iyi başlığı seçin.

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı Gizem Yayıncılık

D. Read the text again and complete the diagram as in the example.

D. Metni tekrar okuyun ve şemayı örnekteki gibi tamamlayın.

A. Think about your daily routine and make notes below. Then work in groups of 4. Use your notes and present your daily routine to your group members.

A. Günlük rutininizi düşünün ve aşağıya not alın. Ardından 4’lü gruplar halinde çalışın. Notlarınızı kullanın ve günlük rutininizi grup üyelerinize sunun.

B. Read the optional subjects in the list. Which one(s) would you like to choose? Why?

B. Listedeki isteğe bağlı konuları okuyun. Hangilerini seçmek istersiniz? Neden?.

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı Gizem Yayıncılık

A. Work in groups of 4. Study the table below and then answer the questions.

A. 4 kişilik gruplar halinde çalışın Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz ve ardından soruları cevaplayınız.

B. Work in pairs. Express your opinions about these questions. Give reasons for your answers.What are the most important factors for success at school? What do you think pupils should do to achieve success?

B. Çiftler halinde çalışın. Bu sorularla ilgili görüşlerinizi ifade edin. Cevaplarınız için nedenler belirtin.Okulda başarı için en önemli faktörler nelerdir? Sizce öğrenciler ne yapmalı
başarıya ulaşmak?

C. Work in groups of 4. Suggest a topic about this unit for a debate next lesson.

C. 4 kişilik gruplar halinde çalışın Bir sonraki derste tartışmak için bu ünite hakkında bir konu önerin.

1. Some people say, “Discipline is necessary at schools.” What do you think?

1. Bazıları, “Okullarda disiplin gerekli” diyor. Ne düşünüyorsun?

I think uniform should be worn at school. Because uniforms eliminate discrimination among students. Poor students don’t feel sorry for their clothes. Wearing clothes brings financial burden to families.

Bence okulda üniforma giyilmelidir. Çünkü üniforma öğrenciler arasındaki ayrımcılığı yok eder. Fakir öğrenciler kıyafetinden dolayı üzüntü duymaz. Elbise giymek ailelere maddi yük getirir.

I think discipline is necessary at school. Because discipline protects student rights. Discipline ensures peace and order in the school. Discipline provides preparation for community rules in civil life. Discipline improves the quality of education.

Bence okulda disiplin gereklidir. Çünkü disiplin öğrenci haklarını korur. Disiplin, okuldaki huzur ve düzeni sağlar. Disiplin sivil hayatta toplum kurallarına hazırlık sağlar. Disiplin, eğitim kalitesini yükseltir.

2. Some people say, “It’s right to study English as a compulsory subject.” What do you think?

2. Bazıları, “İngilizceyi zorunlu ders olarak öğrenmek doğru” diyor. Ne düşünüyorsun?

I think English should be a compulsory course. Because English is a common language all over the world. Science and technology can be followed in English. Many people speak English when we go to a foreign place.

Bence İngilizce zorunlu ders olmalıdır. Çünkü İngilizce bütün dünyada yaygın bir dildir. Bilim ve teknoloji İngilizce ile takip edilebilir. Yabancı bir ere gittiğimizde bir çok kişi İngilizce bilmektedir.

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı Gizem Yayıncılık

Write a paragraph with the help of the guiding questions below.

Aşağıdaki yol gösterici sorular yardımıyla bir paragraf yazınız.

 Where are you from?
 Where do you live?
 How many sisters or brothers do you have?
 What do your parents do?
 What school do you attend?
 What school subjects do you like?
 Who is your best friend?
 What do you and your best friend usually do together after school?
 What sports do you play in your free time?
 What kind of movies do you watch in your free time?
 What else do you usually do in your free time?

Nerelisin?
Nerede yaşıyorsun?
Kaç kız kardeşin veya erkek kardeşin var?
Ailen ne iş yapıyor?
Hangi okula gidiyorsun?
Hangi okul konularını seviyorsunuz?
En iyi arkadaşın kim?
Siz ve en iyi arkadaşınız genellikle okuldan sonra birlikte neler yaparsınız?
Boş zamanlarında hangi sporları oynuyorsun?
Boş zamanlarınızda ne tür filmler izliyorsunuz?
Boş zamanlarında genellikle başka neler yaparsın?

I’m from İstanbul. I live in İstanbul. I have one brother and two sisters. My father is a teacher. I go to the Cumhuriyet Lisesi. I like art, P.E and maths. My best friend is Ali. We go to cinema, play football. I play footboll in free time. I watch science fiction movie in my free time. Also in my free time, I read book, watch TV.

Ben İstanbulluyum. İstanbul’da yaşıyorum. Bir erkek kardeşim ve iki kız kardeşim var. Babam öğretmen. Cumhuriyet Lisesi’ne gidiyorum. Sanatı, P.E’yi ve matematiği severim. En iyi arkadaşım Ali. Sinemaya gider, futbol oynarız. Boş zamanlarında futbol oynarım. Bilim kurgu filmini boş zamanlarımda izliyorum. Ayrıca boş zamanlarımda kitap okurum, televizyon izlerim.

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı Gizem Yayıncılık

A. Look at the picture. What do you think the teacher and his students are talking about?

A. Resme bak. Öğretmen ve öğrencilerinin ne hakkında konuştuğunu düşünüyorsunuz?

B. Read the conversation and check your answer. Then read again and fill in the gaps with the correct proverbs.

B. Sohbeti okuyun ve cevabınızı kontrol edin. Sonra tekrar okuyun ve boşlukları doğru atasözleri ile doldurun.

2021-2022 10.SINIF  GİZEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir