10.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF GİZEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE CEVAPLARI

10.SINIF GİZEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE CEVAPLARI

Bu yazımızda 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce ders kitabı 3.Ünite Legandary Fıgures sayfa 38-48 cevaplarını hazırladık.

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayınları 2020-2021

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce ders kitabı 142 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. Gizem Yayınları İngilizce ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

10.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2020-2021 10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Gizem Yayıncılık 10.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 10.sınıf Ders Kitabı Gizem Yayınları 3.Ünite Sayfa 38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48 Cevapları

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı Gizem Yayıncılık

Do you know anything about the legendary figures in the pictures? If yes, share the information with your classmates.

Resimlerdeki efsanevi figürler hakkında bir şey biliyor musunuz? Evet ise, sınıf arkadaşlarınızla bilgileri paylaşın.

A. Listen to the text. Which legendary figure is it about? Choose the correct answer. (Audio 3.1)

A. Metni dinleyin. Hangi efsanevi figür hakkında? Doğru cevabı seç. (Ses 3.1)

B. Read the statements below. Then listen to the text again and circle the correct answer.

B. Aşağıdaki ifadeleri okuyun. Ardından metni tekrar dinleyin ve doğru cevabı daire içine alın.

C. Listen to the story and put the events in the correct order. (Audio 3.2)

C. Hikayeyi dinleyin ve olayları doğru sıraya koyun. (Ses 3.2)

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı Gizem Yayıncılık

D. The following words are from the story in the pictures. Do you know what they mean? Use a dictionary if you need to.

D. Aşağıdaki kelimeler resimlerdeki hikayeden alınmıştır. Ne anlama geldiklerini biliyor musun? Gerekirse bir sözlük kullanın

E. Listen to the story and number the pictures. (Audio 3.3)

E. Hikayeyi dinleyin ve resimleri numaralandırın. (Ses 3.3)

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı Gizem Yayıncılık

F. Listen to the text. Which of the following countries have Köroğlu stories in their cultures? Tick them. (Audio 3.4)

F. Metni dinleyin. Aşağıdaki ülkelerden hangilerinin kendi kültürlerinde Köroğlu hikayeleri var? Onları işaretleyin. (Ses 3.4)

G. Listen to the story and put the events in the correct order. (Audio 3.5)

G. Hikayeyi dinleyin ve olayları doğru sıraya koyun. (Ses 3.5)

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı Gizem Yayıncılık

A. Look at activities C and D in While You Listen again. Which Nasreddin Hodja story do you think is better, the first or the second one? Why do you like it?

A. Tekrar Dinlerken C ve D etkinliklerine bakın. Hangi Nasreddin Hoca hikayesini yaparsın birincisi mi, ikincisi mi daha iyi? O neden hoşuna gidiyor?

A. Read the following extract from the second Nasreddin Hodja story. Answer the questions.

A. İkinci Nasreddin Hoca hikayesinden aşağıdaki alıntıyı okuyun. Soruları cevapla.

B. Can you translate these idioms into your own language?

B. Bu deyimleri kendi dilinize çevirebilir misiniz?

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı Gizem Yayıncılık

A. Listen and repeat the verbs below. Pay attention to the final sounds. (Audio 3.6)

A. Aşağıdaki fiilleri dinleyin ve tekrarlayın. Son seslere dikkat edin. (Ses 3.6)

B. Write each of the following verbs into the correct column above.

B. Aşağıdaki fiillerin her birini yukarıdaki doğru sütuna yazın.

C. Listen and check your answers. (Audio 3.7)

C. Dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin. (Ses 3.7)

D. Listen again and repeat.

D. Tekrar dinleyin ve tekrarlayın.

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı Gizem Yayıncılık

Work in groups of 4. Prepare your video blog entry.

4’lü gruplar halinde çalışın. Video blog girişinizi hazırlayın.

A. Read the paragraph and answer the questions.

A. Paragrafı okuyun ve soruları cevaplayın.

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı Gizem Yayıncılık

B. Read the story. Write the name of the main character to complete the title.

B. Hikayeyi okuyun. Başlığı tamamlamak için ana karakterin adını yazın.

C. Read the story again and answer the questions.

C. Hikayeyi tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

D. Find the following verbs in the story and match them with their meanings (a-c).

D. Hikayede aşağıdaki fiilleri bulun ve anlamlarıyla eşleştirin (a-c).

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı Gizem Yayıncılık

E. Read the following text. Who is it about?

E. Aşağıdaki metni okuyun. Kimin hakkında?

F. Read the text again and fill in the timeline below with the events (a-g).

F. Metni tekrar okuyun ve aşağıdaki zaman çizelgesini olaylarla (a-g) doldurun.

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı Gizem Yayıncılık

Discuss the questions in groups of 4.

Soruları 4’lü gruplar halinde tartışın.

A. Work in pairs. Look at activity B in While You Read. Summarize the story and tell it to each other in turn using some sequence words. Describe the characters and places as well.

A. İkili çalışın. Okurken B etkinliğine bakın. Hikayeyi özetleyin ve sırayla bazı sıra kelimeleri kullanarak birbirinize anlatın. Karakterleri ve yerleri de tanımlayın.

B. Work in groups of 4. Brainstorm the historical legendary figures in the Turkish history and make a list.

B. 4’lü gruplar halinde çalışın. Türk tarihindeki tarihi efsanevi şahsiyetler üzerine beyin fırtınası yapın ve bir liste yapın.

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı Gizem Yayıncılık

A. Look at activity B in While You Read. Find the following idiom in the last paragraph. Circle the correct alternative.

A. Okurken B etkinliğine bakın. Son paragrafta aşağıdaki deyimi bulun. Daire doğru alternatif.

B. Look at activity E in While You Read. Find the following idiom in the first paragraph. Choose the correct answer.

B. Okurken E etkinliğine bakın. İlk paragrafta aşağıdaki deyimi bulun. Doğru cevabı seç.

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı Gizem Yayıncılık

Tick (√) the correct column.

Doğru sütunu işaretleyin.

2020-2021 10.SINIF  GİZEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.