10.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF GİZEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE CEVAPLARI

10.SINIF GİZEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 4.ÜNİTE CEVAPLARI

Bu yazımızda 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce ders kitabı 4.Ünite sayfa 50-60 cevaplarını hazırladık.

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayınları 2021-2022

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce ders kitabı 142 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. Gizem Yayınları İngilizce ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

10.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2021-2022 10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Gizem Yayıncılık 10.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 10.sınıf Ders Kitabı Gizem Yayınları 4.Ünite Sayfa 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60 Cevapları

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı Gizem Yayıncılık

Work in groups of 4. Read the dictionary entries below. Write a few examples of common customs and traditions from the Turkish culture. Then present them to the class.

4’lü gruplar halinde çalışın. Aşağıdaki sözlük girişlerini okuyun. Birkaç ortak örnek yazın Türk kültüründen gelenek ve görenekler. Ardından bunları sınıfa sunun.

A. Watch the documentary and complete the chart. (Video 4.1)

A. Belgeseli izleyin ve tabloyu tamamlayın. (Video 4.1).

Japan / Italy / Iceland / Brazil / Ireland / Norway / India / Portugal / Greece 

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı Gizem Yayıncılık

Some Changes in Traditions

In the past – In the Present

B. Watch the second documentary and complete the chart below. (Video 4.2)

B. İkinci belgeseli izleyin ve aşağıdaki tabloyu tamamlayın. (Video 4.2)

1. Which traditions do you find interesting?

1. Hangi gelenekleri ilginç buluyorsunuz?

1. In my opinion, Norwegian’s tradition is the most interesting one.

2. Which traditions are similar to the ones in your culture?

2. Sizin kültürünüzdekilere benzeyen gelenekler nelerdir?

C. Work with a different partner. Look at activity B in While You View and read the traditions in the chart. Take turns to talk about them. Make sentences as in the example.

C. Farklı bir partnerle çalışın. Sen Bakarken B etkinliğine bakın ve gelenekleri okuyun grafik. Sırayla onlar hakkında konuşun. Örnekteki gibi cümleler kurun.

D. Work in groups of 4. Look at activity B in While You View again and discuss the following questions.

D. 4’lü gruplar halinde çalışın. Tekrar Görüntülenirken B etkinliğine bakın ve aşağıdaki soruyu tartışın. 

Do you think the changes are good or not? Why?

Değişikliklerin iyi olup olmadığını düşünüyor musunuz? Neden?

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı Gizem Yayıncılık

A. Read the words in the list below. They are from the first documentary. Listen carefully and pay attention to the sounds in red. (Audio 4.1)

A. Aşağıdaki listedeki kelimeleri okuyun. İlk belgeselden. Dikkatlice dinleyin ve kırmızı renkli seslere dikkat edin. (Ses 4.1)

A.tradition / take / feet / visit / put / wealth / tooth / teeth / throw / healthy

B. Listen again and repeat.

B. Tekrar dinleyin ve tekrar edin.

C. Read the words in the box below. Listen and put them in the correct column. (Audio 4.2)

C. Aşağıdaki kutudaki kelimeleri okuyun. Dinleyin ve onları doğru sütuna koyun. (Ses 4.2).

C. tree / three / tank / thank / tin / thin / tick / thick / taught / thought / true / through

D. Listen and check your answers. (Audio 4.3)

D. Dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin. (Ses 4.3)

E. Listen again and repeat.

E. Tekrar dinleyin ve tekrarlayın.

F. Listen carefully. Which words do you hear? Underline them. (Audio 4.4).

F. Dikkatlice dinleyin. Hangi kelimeleri duyuyorsun? Onların altını çiz. (Ses 4.4).

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı Gizem Yayıncılık

A . Look at the words in the list. Do you know what they mean? Use a dictionary if you need to.

Bir. Listedeki kelimelere bakın. Ne anlama geldiklerini biliyor musun? Gerekirse bir sözlük kullanın.

A. 3-embroidery , 1-sewing machine , 2-shadow play

B. Look at the pictures. Label them using the words above.

B. Resimlere bakın. Bunları yukarıdaki kelimeleri kullanarak etiketleyin.

C. Work in pairs. Ask and answer in turn.

C. İkili çalışın. Sırayla sor ve cevapla.

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı Gizem Yayıncılık

Listen to the speaker and complete the chart. (Audio 4.5)

Konuşmacıyı dinleyin ve tabloyu tamamlayın. (Ses 4.5)

A. Is the speaker happy with the changes in the traditions? How do you feel about them?

A. Konuşmacı geleneklerdeki değişikliklerden memnun mu? onlar hakkında ne hissediyorsun?

A.No, he isn’t happy with them.

B. Read each explanation below and fill in the correct idiom.

B. Aşağıdaki her açıklamayı okuyun ve doğru deyimi girin.

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı Gizem Yayıncılık

A. Work in groups of 4. Give examples of traditions. Make sentences as follows.

A. 4’lü gruplar halinde çalışın. Gelenek örnekleri verin. Aşağıdaki gibi cümleler kurun.

A. People used to visit their relatives during religious holidays but now they usually go to a holiday resort instead.

B. Work in pairs. Take turns to talk about several things you used to do when you were a child. Make sentences as in the examples below.

B. İkili çalışın. Çocukken yaptığınız birkaç şey hakkında sırayla konuşun. Aşağıdaki örneklerdeki gibi cümleler kurun.

B. We used to live in a Mersin when I was a child, but now we live in a İstanbul. When I was a child, I used to play with may cars. I used to sleep with my father. I didn’t use to leave our district.

A. Write a paragraph about the things you used to do when you were at primary school.

A. İlkokuldayken yaptığınız şeyler hakkında bir paragraf yazın.

.

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı Gizem Yayıncılık

Discuss these questions with your partner.

Bu soruları partnerinizle tartışın.

Do you think life was easier in the past? Why/ Why not?

Geçmişte hayatın daha kolay olduğunu düşünüyor musunuz? Neden / Neden olmasın?

No, it wasn’t because lots of technological devices were not exist.

A. Read the first part of the interview from the Teen Focus magazine. Choose the correct answer.

A. Teen Focus dergisinden röportajın ilk bölümünü okuyun. Doğru cevabı seç.

B. Read the statements below. Then read the text again and circle T for true or F for false for each statement.

B. Aşağıdaki ifadeleri okuyun. Sonra metni tekrar okuyun ve her ifade için doğru için T’yi veya yanlış için F’yi daire içine alın..

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı Gizem Yayıncılık

C. Read the second part of the interview. Choose the correct answer.

C. Röportajın ikinci bölümünü okuyun. Doğru cevabı seç.

D. Read the text again and answer the following questions.

D. Metni tekrar okuyun ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı Gizem Yayıncılık

E. Read the text in activity C again and look at the pictures below. Which technological devices does Mr. Brown mention? Tick (√) the correct pictures.

E. C aktivitesindeki metni tekrar okuyun ve aşağıdaki resimlere bakın. Hangi teknolojik cihazlar Bay Brown bahsetti mi? Doğru resimleri işaretleyin (√).

A. Look at activity A in While You Read again. Identify the differences between the social lives of people in the past and the ones in the 21st century. Make sentences as in the examples.

A. Tekrar Okurken A etkinliğine bakın. Sosyal hayatlar arasındaki farkları belirleyin geçmişte ve 21. yüzyılda yaşayanların oranı. Örneklerdeki gibi cümleler kurun.

B. Look at activity C in While You Read again. Identify the differences between the educational and technological lives of people in the past and the ones in the 21st century. Make sentences as in the examples.

B. Tekrar Okurken C etkinliğine bakın. Eğitim arasındaki farkları tanımlayın geçmiş ve 21. yüzyıldaki insanların teknolojik yaşamları. Örneklerde olduğu gibi cümle kurun.

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı Gizem Yayıncılık

A. Work in groups of 4. Read the following sentences. Do you agree? Why/ Why not?

A. 4’lü gruplar halinde çalışın. Aşağıdaki cümleleri okuyun. Katılıyor musun? Neden / Neden olmasın?

A. Read the following conversations. Work out the meaning of each idiom from the context.

A. Aşağıdaki konuşmaları okuyun. Bağlamdan her bir deyimin anlamını bulun.

B. Match the idioms with their meanings.

B. Deyimleri anlamlarıyla eşleştirin.

 

 

10.SINIF GİZEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir