10.SINIF KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF MEB YAYINLARI KİMYA DERS KİTABI SAYFA 84-85-86-87 CEVABI

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 10.Sınıf  MEB Yayıncılık Kimya ders kitabı sayfa 84-85-86-87  cevabını hazırladık.

10.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2021-2022

10.Sınıf MEB Yayıncılık Kimya ders kitabı 221 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. MEB Yayınları Kimya ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

2021 MEB Yayınları 10.Sınıf Kimya ders kitabı neler kazanıldı, araştırma, ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

10.sınıf  MEB Yayınları Kimya 2.Ünite  sayfa 84-85-86-87 cevabı

10.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı 

ÜNİTEYİ BİTİRİRKEN

Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerleri yanda verilen uygun sözcüklerle doldurunuz. Metinle ilgili verilen soruları cevaplayınız.

Verilen tepkimelerin her ikisinde de tepkimeye girenlerin kütleleri toplamı, oluşan ürünlerin kütleleri toplamına eşittir. Bu durum (a)…………….. ………………… Kanunuʼyla açıklanabilir ve kanun (b)……………………………… tarafından tanımlanmıştır. Her iki tepkimede de tepkimeye giren Fe miktarı ile oksijen miktarı arasında kütlece bir oran vardır. Bu durum da (c)……………………. ……………….. Kanunuʼyla açıklanır ve (ç)………………………. tarafından tanımlanmıştır. I. tepkimede oluşan FeO bileşiğinde kütlece Fe/O oranı (d)…………………….., II. tepkimede oluşan Fe2O3 bileşiğinde kütlece Fe/O oranı (e)………………….’tür. FeO ve Fe2O3 bileşiğinde Fe miktarları sabitken I. bileşikteki oksijenin II. bileşikteki oksijene oranı (f)…………………………..’tür ve bu durum
da,(g)……………………… ………………….. Kanunuʼyla açıklanır ve kanun (h)……………………. tarafından tanımlanmıştır.
Verilen tepkimelerin her ikisi de (ı)………………………….. tepkimesine örnektir.

Aynı zamanda bu tepkimelerde küçük kimyasal türler daha büyük kimyasal türlere dönüştüğü için bu tepkimelere (i)………………………….. tepkimeleri de denir. Büyük kimyasal türlerin küçük kimyasal türlere dönüştüğü tepkimelere
ise (j)………………………….. tepkimeleri denir. Bu tepkime türlerinin dışında asit ve bazların bir araya gelerek tuz ve su oluşturduğu tepkimeler ise (k)…… ……………………… tepkimesi adını alır.
Sulu çözeltilerin birbiri ile tepkimesinde çözünmeyen katının oluştuğu tepkimelere (l)……………………… …………………. tepkimeleri denir. Travertenlerin oluşumu bu tepkimeye örnektir.

1. Fosil ve kömür yakıtlarının yanması, otomobil egzozlarından çıkan duman ve farklı nedenlerden dolayı yılda yaklaşık 26 milyon ton kükürt dioksit oluşur. Kükürt dioksidin oluştuğu tepkime denklemi aşağıdaki gibidir. S(k) + O2(g) SO2(g) tepkimenin türünü yazınız.

2. Yediğimiz besinler bozunarak veya parçalanarak büyümeyi ve vücut fonksiyonları için gerekli enerjiyi sağlar. Bu olay sırasında glikoz (C6H12O6) yanarak CO2 ve H2O oluşturur.
Tepkime denklemini yazarak denkleştiriniz.

3. Aşağıdaki tepkimeleri denkleştiriniz.

a) C + O2 CO

b) H2 + Br2 HBr

c) KOH + H3PO4 K3PO4 + H2O

ç) CH4 + Cl2 CCl4 +HCI

4. Al4C3 + H2O Al(OH)3 + CH4 tepkimesi denkleştirildiğinde suyun katsayısı kaç olur?

A) 4    B) 6    C) 8    D) 10   E) 12

5. FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2 tepkimesi denkleştirildiğinde SO2’in katsayısı kaç olur?

A) 5    B) 4    C) 3   D) 2   E) 1

10.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 85 Cevabı 

6. İki veya daha fazla kimyasal türün tepkimeye girerek bileşik oluşturmasına sentez (oluşum) tepkimesi denir.

Aşağıdakilerden hangisi sentez tepkimesine örnektir?

A) CaCO3 +2HCI CaCI2 +CO2 + H2O

B) 2NH3 N2 + 3H2

C) Cu + S CuS

D) Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2

E) 2NaI + Br2 2NaBr + I2

7. Kimyasal tepkimeler için

I. Atom sayısı ve türü korunur.

II. Toplam yük ve toplam elektron sayısı korunur.

III. Mol sayısı korunur.

yargılarından hangisi veya hangileri her zaman doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II, ve III

8. CaO + 3C X + CO
X + 2H2O Ca(OH)2 + Y

Tepkimelerine göre Y bileşiğinin formülü aşağıdakilerden
hangisidir?

A) C2H4    B) C2H2    C) C3H8  D) CH4    E) C2H6

9. 0,25 mol N2O3’te

a) …………… mol N atomu vardır.

b) …………… mol O atomu vardır.

c) …………… mol atom vardır.

10. 1,2 mol H3PO4’te

a) …………… mol H atomu vardır.

b) …………… mol P atomu vardır.

c) …………… mol O atomu vardır.

ç) …………… mol atom vardır.

11. Yapısında 0,6 mol C atomu içeren C2H4
bileşiği

a) …………… mol C2H4’dir.

b) …………… mol H atomu içerir.

c) …………… mol atom içerir.

12. Yapısında 1 mol azot atomu içeren NH4NO3
bileşiği

a) …………… mol H atomu içerir.

b) …………… mol O atomu içerir.

c) …………… mol atom içerir.

13. Yapısında 3,01×1023 tane H atomu içeren H2O2 bileşiği ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. (NA: 6,02×1023)

a) Kaç mol H atomu vardır?

b) H2O2 bileşiği kaç moldür?

c) Kaç mol O atomu vardır?

ç) Kaç tane O atomu içerir?

d) Kaç tane H2O2 molekülü içerir?

14. Yapısında 6,02×1023 tane atom içeren P2O3 bileşiği ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Kaç moldür?

b) Kaç tane molekülden meydana gelmiştir?

c) Kaç tane P atomu vardır?

ç) Kaç mol P atomu vardır?

d) Kaç tane O atomu vardır?

e) Kaç gram O atomu vardır?

(O:16 g/mol)

10.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı 

15. 10,8 gram Al yeterince oksijen ile tepkimeye girince
kaç mol Al2O3 oluşur? (Al:27 g/mol)

16. 11,2 gram N2 ile 0,6 mol H2ʼden en çok kaç gram
NH3 elde edilebilir? (H:1 g/mol, N:14 g/mol)

17. 0,4 mol Ag ile Mg karışımı yeterince HCl ile tepkimeye
girince NKA 3,36 L H2 gazı oluşuyor.
Karışımda kaç gram Ag bulunur? [Mg:24, Ag: 108 g/mol (Ag metali HCl ile tepkimeye girmemektedir.)]

18. CH4 ve C2H4 gazları karışımının 2 molü tamamen
yandığında 3,2 mol CO2 gazı oluştuğuna göre karışımdaki C2H4 kaç moldür? (H:1 g/mol, C:12 g/mol)

19. CaCO3(k) CaO(k) + CO2(g) tepkimesine göre 50 gramlık saf olmayan CaCO3 açık bir kapta tamamen bozununca kapta kalan katı kütlesi 34,16 gram olmaktadır.

Buna göre CaCO3 örneği % kaç saflıktadır?
(Ca:40 g/mol, C:12 g/mol, O:16 g/mol)
A) 72 B) 44 C) 36
D) 28 E) 64
20. 2Cu(k) + 1/2O2(g) Cu2O(k) tepkimesine
göre belli miktar Cu metali ile O2ʼnin tepkimeye
girmesi sonucu Cu2O katısı elde ediliyor. Cu
elementinin Cu2O bileşiğine dönüşmesi sırasında
kütlesi 4 gram artıyor.
Başlangıçta Cu kütlesi kaç gramdır?
(Cu:64 g/mol, O:16 g/mol)

A) 44    B) 25    C) 80   D) 32    E) 68

21. 2O3(g) 3O2(g) tepkimesine göre 25 litre O3 gazının kısmen O2 gazına dönüşmesi sonucunda toplam gaz hacmi, aynı şartlarda 30 litre oluyor.

Buna göre O3 gazının % kaçı O2 gazına dönüşmüştür?
A) 10 B) 90 C) 40 D) 20 E) 60

22. N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g) tepkimesine göre toplam hacimdeki azalma 4,8 litre olmaktadır.Başlangıçta N2 ve H2ʼden eşit hacimde alındığına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi veya
hangileri doğru olur?

I. Tepkimede 2,4 L N2 harcanır.

II. Tepkimede 7,2 L H2 harcanır.

III. Tepkimede 4,8 L NH3 oluşur.

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

23. XO2 + Y(OH)2 YXO3 + H2O tepkimesinde 6,4 gram XO2 ile 7,4 gram Y(OH)2 artansız tepkimeye girmekte ve 12 gram YXO3 oluşmaktadır. X ve Y’nin atom kütleleri hangi seçenekte
doğru verilmiştir? (H:1 g/mol, O:16 g/mol)

24. 2CO(g) + O2(g) 2CO2(g) tepkimesi ile
ilgili

I. Tepkime homojendir.

II. Tepkime süresince kaptaki atom sayısı azalır.

III. Eşit mollerde CO ve O2 alınırsa O2 gazının
%50ʼsi artar.

ifadelerden hangisi veya hangileri doğru
olur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

25. N2(g) +2O2(g) 2NO2(g) tepkimesine göre 20 litre N2 ve 30 litre O2’den en fazla kaç litre NO2 gazı elde edilir?

A) 40    B) 30    C) 25    D) 20    E) 15

 

10.SINIF MEB-ANADOL YAYINLARI KİMYA DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.