11.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF CEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVABI

11.SINIF CEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE SAYFA 10-24 CEVAPLARI

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıf CEM Yayıncılık İngilizce ders kitabı 1.Ünite Future Jobs sayfa 10-24 cevaplarını hazırladık.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Cem Yayınları 2021-2022

11.Sınıf CEM Yayıncılık İngilizce ders kitabı 142 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. CEM Yayınları İngilizce ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

11.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2021-2022 11.Sınıf Cem Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

CEM Yayıncılık 11.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 11.sınıf Ders Kitabı CEM Yayınları 1.Ünite Sayfa 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23 Cevapları

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10 Cevabı Cem Yayıncılık

1.Read the speech bubbles about the professions below and write similar sentences.

Aşağıdaki mesleklerle ilgili konuşma balonlarını okuyun ve benzer cümleler yazın.

2.Work in pairs.Imagine that you are on the phone with one of your high school friends. Prepare a dialogue explaining your future plans.

İkili çalışın lise arkadaşlarınızdan biri ile telefonda olduğunuzu hayal edin. Gelecek planlarınızı açıklayan bir diyalog hazırlayın.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevabı Cem Yayıncılık

1.What are your future career plans? What is your dream job? Discuss in groups.Share your ideas with order classmates.

Gelecekteki kariyer planlarınız neler? Hayalindeki meslek ne? Gruplar halinde tartışın. Fikirlerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

2.Which jobs do you think will be very popular in the future?

Gelecekte hangi işlerin çok popüler olacağını düşünüyorsunuz?

4.Work in pairs. Read the following statement. What does it mean? Do you agree or disagree? Why / Why not?

İkili çalışın. Aşağıdaki ifadeyi okuyun. Bu ne demek? Öyle mi
katılmak veya katılmamak? Neden / Neden olmasın?

If a person doesn’t have an aim in advence, that person can’t be successful in the end.

Bir kişinin ilerlemede amacı yoksa, sonunda o kişi başarılı olamaz.

6.Listen and answer: Why does Mr. Taylor talk to a career counselor?

Dinleyin ve cevaplayın: Bay Taylor neden bir kariyer danışmanıyla konuşuyor?

7.Listen to their conversation again and tick the correct sentences.Then, correct the false sentences.

Konuşmaları tekrar dinleyin ve doğru cümleleri işaretleyin. Ardından yanlış cümleleri düzeltin.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevabı Cem Yayıncılık

8.Do a research on your dream job and write about it. Then, present your findings in the class.

8.Hayalinizdeki iş hakkında bir araştırma yapın ve bunun hakkında yazın. 

1.How do you think CVs affect employers?

CV’lerin işverenleri nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz?

2.In your opinion, how should a successful CV be like?

Sizce başarılı bir özgeçmiş nasıl olmalıdır?

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevabı Cem Yayıncılık

10.Read the job ads below and CVs on page 14 and match the appropriate ads with CVs.

10. Aşağıdaki iş ilanlarını ve sayfa 14’teki CV’leri okuyun ve uygun ilanları CV’lerle eşleştirin.

1-No CV is appropriate for this job ad.

2-Jessica Bloom.

3.John Parrot.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı Cem Yayıncılık

11.Read the job ads and CVs quickly and answer the following questions.

11.İş ilanlarını ve özgeçmişleri hızlıca okuyun ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

12.Work in pairs. Look at the CV below and make predictions about the future career of this person. Use the prompts.

12.İkili çalışın. Aşağıdaki CV’ye bakın ve bu kişinin gelecekteki kariyeri. Komut istemlerini kullanın.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı Cem Yayıncılık

Prepare a job ad and write down an appropriate CV for that ad on your blog.

Blogunuzda bir iş ilanı hazırlayın ve bunun için uygun bir CV yazın.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı Cem Yayıncılık

14.Listen to the telephone conversation between a Human Resources Employee and a job candidate and complete the dialogue with the phrases in the box.

14. İnsan Kaynakları arasındaki telefon görüşmesini dinleyin
çalışan ve bir iş adayı kutudaki ifadeler ile diyaloğu tamamlayın.

15.Listen again and repeat the parts of the job candidate, Mehmet as the whole class.

15. Tekrar dinleyin ve parçayı tekrar edin.İş adayı Mehmet bütün sınıf olarak.

16. Imagine that you’re on the phone talking to Stella Stone. Work in pairs and ask and answer questions to make an appointment for another interview.

16. Telefonda Stella Stone ile konuştuğunuzu hayal edin. Çiftler halinde çalışın ve randevu almak için sorular sorun ve yanıtlayın başka bir röportaj.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı Cem Yayıncılık

17.Listen to the following couples of sentences and circle the one you hear.

18.Listen and repeat the following sentences.

Aşağıdaki cümleleri dinleyin ve tekrarlayın.

1.Why do you think people write a letter of intent?

1. İnsanlar neden bir niyet mektubu yazdığını düşünüyorsunuz?

2.Which qualities should be more important while choosing a candidate?

Aday seçerken hangi nitelikler daha önemli olmalıdır? 

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı Cem Yayıncılık

20.Read the text about “letter of intent” and fill in the blanks with the vocabulary items from the box.

20.”Niyet mektubu” ile ilgili metni okuyun ve boşlukları kutudan kelime öğeleriyle uygun yere yazınız.

21. Read the text again and answer the following questions.

21. Metni tekrar okuyun ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı Cem Yayıncılık

1.What do you think makes people successful entrepreneurs in the 21st century? Which qualifications bring these people success?

1. 21. yüzyılda insanları başarılı girişimciler yapan nedir sizce? Hangi nitelikler bu insanlara başarı getirir?

2-Do you think entrepreneurs should be modest, self-confident, responsible and just individuals? Why / Why not?

2.Girişimcilerin mütevazı, kendine güvenen, sorumlu ve adil olması gerektiğini düşünüyor musunuz? bireyler? Neden / Neden olmasın?

24. Read the text about successful entrepreneurs of the 21st century and fill in the blanks with the vocabulary items from the box.

21. yüzyılın başarılı girişimcileri hakkındaki metni okuyun ve  boşluklarda kutudaki kelime ögeleri ile doldurun.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı Cem Yayıncılık

5.Answer the following questions.

25. Aşağıdaki soruları cevaplayın.

26.Read the text again and match the paragraphs with the following main ideas.

26. Metni tekrar okuyun ve paragrafları aşağıdaki ana fikirlerle eşleştirin.

27.Work in groups of four and discuss the important values for business ethics.

27. Dörtlü gruplar halinde çalışın ve iş etiği için önemli değerleri tartışın.

2021-2022 11.SINIF MEB ve CEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir