11.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF CEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE CEVAPLARI

11.SINIF CEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE SAYFA 36-47 CEVAPLARI

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıf CEM Yayıncılık İngilizce ders kitabı 3.Ünite Hard Times sayfa 36-47 cevaplarını hazırladık.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Cem Yayınları 2021-2022

11.Sınıf CEM Yayıncılık İngilizce ders kitabı 142 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. CEM Yayınları İngilizce ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

11.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2021-2022 11.Sınıf Cem Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

CEM Yayıncılık 11.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 11.sınıf Ders Kitabı CEM Yayınları 3.Ünite Sayfa 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47 Cevapları

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı Cem Yayıncılık

1.Do you think life was more difficult in the past than it is now?
with your friends in groups of three and share your ideas with the rest of the class.

1. Geçmişte hayatın şimdi olduğundan daha zor olduğunu düşünüyor musunuz?Arkadaşlarınızla üçlü gruplar halinde paylaşın ve fikirlerinizi sınıfın geri kalanıyla paylaşın.

2. Look at the pictures below. When do you think these photos were taken? How was their life?

2. Aşağıdaki resimlere bakın. Sence bu fotoğraflar ne zaman çekildi? Hayatları nasıldı?

3.Listen to the first part of a student’s presentation about life in the 1900s and circle the best alternative.

3. Bir öğrenci sunumunun 1900’lerde yaşamla ilgili ilk bölümünü dinleyin ve en iyi alternatifi daire içine alın.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı Cem Yayıncılık

4.Listen to the second part of the presentation and fill in the chart.

4. Sunumun ikinci bölümünü dinleyin ve tabloyu doldurun.

5.Fill in the blanks with words from the box. Then, listen again and check your answers.

5. Boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurun. Sonra tekrar dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı Cem Yayıncılık

6.Work in pairs. Which event in this era is the most important in your opinion? Why? Discuss with your friend.

İkili çalışın. Bu çağdaki hangi olay senin için en önemli
görüş? Neden? Arkadaşınızla tartışın.

7.Work in groups of three. Look at the pictures below and try to guess what happened. For each picture, each member will start a short story with two sentences. Then, the other members will write two more sentences and finish the story for each picture.

7. Üçlü gruplar halinde çalışın. Aşağıdaki resimlere bakın ve ne olduğunu tahmin etmeye çalışın. Her resim için her üye iki cümle ile bir kısa öykü başlatacaktır. Ardından, diğer üyeler iki cümle daha yazacak ve her resim için hikayeyi bitirecek.

8.Which story did you like most from exercise 7? Why?

7. egzersizden en çok hangi hikayeyi beğendin? Neden?

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı Cem Yayıncılık

10.Read the texts and fill in the blanks with the missing vocabulary items given in the box.

10. Metinleri okuyun ve boşlukları kutuda verilen eksik kelime ögeleri ile doldurun.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı Cem Yayıncılık

11.Read the texts again and write T for true and F for false for the
following statements.

11.Metinleri tekrar okuyun ve doğru için T ve yanlış için F yazın.
Devamındaki ifadeler.

13.Work in pairs. Ask and answer questions about the past habits of the characters in the texts as in the example. Then, read the endings of the texts and explain what you would do under such circumstances.

13. Çiftler halinde çalışın. Metinlerdeki karakterlerin geçmiş alışkanlıkları hakkında örnekte olduğu gibi sorular sorun ve cevaplayın. Ardından, metinlerin sonlarını okuyun ve bu durumda ne yapacağınızı açıklayın.

12.Answer the questions.

Soruları cevaplayın.

1. Why do you think the older brother used to ignore his little brother?

2. Should brothers or sisters feel responsible for their younger brothers or sisters? Why / Why not?

3. Do you think some holiday types may damage environment? How?

4. Why is it crucial to protect the environment?

5. Why did people use to wait for hours to call someone?

6. What is the significance of face to face communication?

7. Should young people visit their parents frequently even if they live in another city? Why?

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı Cem Yayıncılık

Write down a short paragraph on your blog and describe one
of your bad memories.

Blogunuza kısa bir paragraf yazın ve birini tanımlayın
kötü anılarınızdan.

14.Read the following statement. Do you agree or disagree? Support your answer with reasons.

14.Aşağıdaki ifadeyi okuyun. Katılıyor musun katılmıyor musun? Destekleyin nedenleri ile cevaplayın.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı Cem Yayıncılık

15.Listen to the radio show and put the pictures in order. Then, match the pictures with the callers.

15. Radyo programını dinleyin ve resimleri sıraya koyun. Ardından resimleri arayanlarla eşleştirin.

16.Listen again and tick the correct sentences.

16. Tekrar dinleyin ve doğru cümleleri işaretleyin.

17.Which memory do you think is the worst? Why / Why not? Take notes. Then, share your ideas with the rest of the class.

17. En kötü hatıranın hangisi olduğunu düşünüyorsunuz? Neden / Neden olmasın? Not almak. Ardından fikirlerinizi sınıfın geri kalanıyla paylaşın.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı Cem Yayıncılık

18.Listen to the parts of the conversation in exercise 15 and tick the correct intonation.

Egzersiz 15’teki konuşmanın bölümlerini dinleyin ve doğru tonlamayı işaretleyin.

19.Read the sentences aloud. Be careful with the underlined words. Write the following sentences under the correct intonation. Then, listen and check.

19. Cümleleri yüksek sesle okuyun. Altı çizili kelimelere dikkat edin. Aşağıdaki cümleleri doğru tonlama ile yazın. O zaman dinle ve kontrol et.

20.Work in pairs and talk about personal stories.

20.İkili çalışın ve kişisel hikayeler hakkında konuşun.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı Cem Yayıncılık

22.Look at the chart. Read the short story “How the Camel Got His Hump” written by Rudyard Kipling and complete the chart.

22.Tabloya bakın. “Devenin Kamburunu Nasıl Yakaladı” adlı kısa öyküyü okuyun Rudyard Kipling tarafından yazılmış ve tabloyu tamamlayınız.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı Cem Yayıncılık

23.Read the short story again and write a short paragraph to summarize it in your own words using the prompts.

23.Kısa hikayeyi tekrar okuyun ve özetlemek için kısa bir paragraf yazın istemleri kullanarak kendi sözlerinizle.

24.Complete the short story using your own words.

Kısa hikayeyi kendi kelimelerinizle tamamlayın.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı Cem Yayıncılık

25.What is an “essay”? Have you ever written an essay?

25. “Deneme” nedir? Hiç bir makale yazdın mı?

26.Read the sample student essay on traffic and housing problems in major cities and complete the outline.

26. Büyük şehirlerdeki trafik ve barınma sorunları hakkındaki örnek öğrenci makalesini okuyun ve ana hatları tamamlayın.

 

2021-2022 11.SINIF MEB ve CEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir