11.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF CEM YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 9.ÜNİTE CEVAPLARI (Sayfa 114-119)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıf CEM Yayıncılık İngilizce ders kitabı 9.Ünite  sayfa 114-115-116-117-118-119 cevaplarını Türkçe çevirileri  ve resimli olarak  hazırladık.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Cem Yayınları 2021-2022

11.Sınıf CEM Yayıncılık İngilizce ders kitabı 167 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. CEM Yayınları İngilizce ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

11.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2021-2022 11.Sınıf Cem Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

CEM Yayıncılık 11.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 İngilizce 11.sınıf Ders Kitabı CEM Yayınları 9.Ünite Sayfa 114-115-116-117-118-119 Cevapları

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 114 Cevabı Cem Yayıncılık

1.Read the quote below. What does it mean? Do you agree or disagree with it?

Aşağıdaki alıntıyı okuyun. Bu ne anlama geliyor? katılıyor musun katılmıyor musun?

1. Who is your best friend? What does he / she look like? What are his / her qualities? Describe him / her?

1. En iyi arkadaşın kim? Neye benziyor? Nitelikleri nelerdir? Onu tarif et?

2. Do you agree with the following statement? “True companions are those who keep promises, show respect, provide support when necessary and never judge.”

2. Aşağıdaki ifadeye katılıyor musunuz? “Gerçek yoldaşlar, sözünü tutan, saygı gösteren, gerektiğinde destek veren ve asla yargılamayanlardır.”

3. Listen to Nicole talk about her best friend and put the things she says about her best friend in order.

3. Nicole’ün en iyi arkadaşı hakkında konuşmasını dinleyin ve en iyi arkadaşı hakkında söylediklerini sıraya koyun.

4.Listen again and fill in the chart with the information from Nicole’s talk.

Tekrar dinleyin ve tabloyu Nicole’ün konuşmasından elde edilen bilgilerle doldurun.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı Cem Yayıncılık

5.Now, write a paragraph and describe Janet using the information in the chart. Then, share your paragraph with the rest of the class.

Şimdi, bir paragraf yazın ve çizelgedeki bilgileri kullanarak Janet’i tanımlayın. Ardından paragrafınızı sınıfın geri kalanıyla paylaşın.

6.Work in pairs. Answer the following questions.

Çiftler halinde çalışın. Aşağıdaki soruları cevaplayın.

7.Listen to these words isolated and in a group and repeat.

Bu kelimeleri tek tek ve grup halinde dinleyin ve tekrarlayın.

8.Read the following group of words. Then, listen and repeat.

Aşağıdaki kelime grubunu okuyunuz. Ardından, dinleyin ve tekrarlayın.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 116 Cevabı Cem Yayıncılık

 9.Walk around the classroom. Find a student who does the followin activities. Then, summarize each statement using adjectives. First letters of the adjectives are given.

9. Sınıfta dolaşın. Aşağıdaki etkinlikleri yapan bir öğrenci bulun. Ardından, sıfatları kullanarak her bir ifadeyi özetleyin. Sıfatların ilk harfleri verilir.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı Cem Yayıncılık

 11.Read the news and insert the sentences.

Haberleri okuyun ve cümleleri yerleştirin.

a. It will run from September 1-8 at the Shibuya Culture Center Owada.
b. He had left many valuable works written and researches conducted on these fields.
c. He also developed a naturalistic style focusing on panoramas.

a. 1-8 Eylül tarihleri ​​arasında Shibuya Kültür Merkezi Owada’da gerçekleştirilecek.
b. Bu alanlarda yapılmış çok değerli eserler ve araştırmalar bırakmıştır.
c. Ayrıca panoramalara odaklanan natüralist bir tarz geliştirdi.

12.Answer the following questions.

Aşağıdaki soruları cevaplayın.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı Cem Yayıncılık

 13.Match the underlined vocabulary items in exercise 11 with their definitions.

Alıştırma 11’deki altı çizili kelimeleri tanımlarıyla eşleştirin.

14.Would you like to see this exhibition, works of Matrakci Nasuh? Why / Why not?

Matrakçı Nasuh’un eserlerinden oluşan bu sergiyi görmek ister misiniz? Niye ya / Neden?

15.Work in pairs and discuss the characteristics of Matrakci Nasuh using the information chart.

Çiftler halinde çalışın ve Matrakçı Nasuh’un özelliklerini kullanarak tartışın. bilgi tablosu.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 119 Cevabı Cem Yayıncılık

Do a research and find some news that you find interesting.
Describe the events, places and people in them on your blog.

Bir araştırma yapın ve ilginç bulduğunuz bazı haberler bulun.
Blogunuzdaki olayları, yerleri ve içindeki insanları tanımlayın.

16.Work in groups of four. Write some texts about your teachers or friends and prepare your own class magazine. Then, share it with the class.

Dört kişilik gruplar halinde çalışacak. Öğretmenleriniz veya arkadaşlarınız hakkında bazı metinler yazın ve kendi sınıf derginizi hazırlayın. Daha sonra sınıfla paylaşın.

11.SINIF CEM ve MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir