11.SINIF KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF E KARE YAYINLARI KİMYA DERS KİTABI SAYFA 150-151 CEVABI

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıf e Kare Yayıncılık Kimya ders kitabı 3.Ünite sayfa 150-151 cevaplarını çözümlü olarak sizler için hazırladık.

11.Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları E Kare Yayınları 2021-2022

11.Sınıf  e Kare Yayıncılık Kimya ders kitabı 221 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. E Kare Yayınları Kimya ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Kimya yaşamımızın merkezidir. Kullandığımız giysiler, eşyalar, kozmetikler, temizlik ve yapı malzemeleri ve ilaçlar kimyasal süreçler sonucunda üretilmektedir. Modern hayatı rahatsız eden çevre sorunlarının bir çoğunu kimyasal yöntemler ile çözümleriz. O halde hepimiz uygulamacı kimyacılarız, yani kimya dünya insanlarının ortak dilidir.

2021 e Kare Yayınları 11.Sınıf Kimya ders kitabı neler kazanıldı, araştırma, ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 11.Sınıf  e Kare Yayınları Kimya ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

E Kare Yayıncılık 11.Sınıf Kimya ders kitabı cevapları

Öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

Sayfanın alt kısmında bulunan mesaj yazma kısmından bize ulaşabilirsiniz.

E Kare Yayınları 11.sınıf Kimya 3.Ünite sayfa 150-151 cevabı

11.Sınıf e Kare Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 150 Cevabı

Aşağıdaki metinde numaralandırılmış boşlukları kutuda verilen kelimelerden uygun olanları ile tamamlayınız.

Çözeltilerin oluşumunda genellikle polar (1) maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde iyi çözünür. Çözeltilerde miktar belirtilirken derişim birimleri kullanılır. Bunlar; molarite (2), molalite, kütlece yüzde, hacimce yüzde, mol kesri ve ppm gibi birimlerdir. Çözeltiler, çözücü ve çözünen taneciklerin sayılarına bağlı olup çözünenin kimyasal türüne bağlı olmayan koligatif (3) özelliklere sahiptir.

Bu özellikler, buhar basıncı alçalması, donma noktası alçalması, kaynama noktası yükselmesi ve osmotik basınçtır (4). Çözeltide bulunan çözünenin derişimine bağlı olarak çözeltinin buhar basıncı ve donma noktası saf çözücününkine göre daha düşük, kaynama noktası ise daha yüksektir. Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde iki şekilde sınıflandırmak mümkündür. Bunlardan biri doygunluğuna (5) (çözünmüş madde miktarına), diğeri de derişime (çözeltide çözünmüş olarak bulunan madde miktarının azlığına veya çokluğuna) göre sınıflandırmaktır.

Doygunluğuna göre çözeltiler doymamış, doygun ve aşırı doymuş (6) olarak sınıflandırılırken derişime göre çözeltiler seyreltik ve derişik (7) olarak sınıflandırılır.

Belirli şartlarda belirli bir miktar çözücüde ancak belirli miktarda madde çözünebilir. Bu durum, maddenin çözünürlüğü ile ilgilidir. Çözünürlük, belirli bir sıcaklıkta ve basınçta, belirli bir miktar çözücüde en fazla çözünebilen madde miktarıdır. Tuzların çözünürlüğü genellikle sıcaklık artışı ile artarken (8) gazların çözünürlüğü genellikle sıcaklık artışı ile azalır (9). Katıların ve sıvıların çözünürlüğü basınç değişimi ile önemli ölçüde değişmezken gazların (10) çözünürlüğü basınç artışı ile artar.

Aşağıda verilen ifadeleri okuyunuz. İfadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfini işaretleyiniz.

1. Çözünme olayı “Benzer benzeri çözer.” ilkesine göre gerçekleşir. (D)

2. Molar derişimde çözelti hazırlarken önce çözünen maddeyi az bir çözücüde çözüp sonra istenilen hacme kadar çözücü eklenmelidir. (D)

3. Bir çözeltinin buhar basıncı daima saf çözücünün buhar basıncından yüksektir. (Y)

4. Kaynama noktası yükselmesi, çözücünün kaynama noktası yükselmesi sabiti ile çözeltinin molaritesinin çarpımına eşittir. (Y)

5. Gazların sudaki çözünürlüğü sıcaklık arttıkça azalır. (D)

6. Sodyum klorür tuzu karbon tetraklorür sıvısında kolaylıkla çözünür. (Y)

7. Bir maddenin bir çözücü içerisinde çözünmesi olayı bir denge sürecidir. (D)

8. Gazlı içeceklerin kapağı açıldığında karbon dioksit gazının açığa çıkmasının nedeni basıncın artmasıdır. (Y)

11.Sınıf e Kare Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 151 Cevabı

 

1. C2H5OH ve H2O birbiri içinde çözünerek çözelti oluşturur. Bu çözelti oluşumunu kimyasal türler arası etkileşim temelinde ele alarak açıklayınız.

Cevabımız:

C2H5OH polar H2O polar
homojen çözelti
hidrojen bağı var ve dipol dipol

2. 1,5 M’lık 400 mL NaOH çözeltisi hazırlamak için kaç gram NaOH gerekir (H: 1 g/mol, O: 16 g/mol, Na: 23 g/mol)?

3. Kütlece %7’lik 200 g KOH çözeltisindeki KOH’in mol kesri nedir (H: 1 g/mol, 0:16 g/mol, K: 39 g/mol)?

4. Kütlece %25’lik 960 g NH3 çözeltisi kaç molaldir (H: 1 g/mol, N: 14 g/mol)?

5. 30 °C’ta 270 g glikozun (C6H12O6) 396 g suda çözünmesiyle oluşan çözeltideki suyun buhar basıncını hesaplayınız (30 °C’ta suyun buhar basıncı P°çözücü = 31,82 mmHg, H: 1 g/mol, C: 12 g/mol, 0:16 g/mol).

6. 155 g etilen glikolün [C2H4(OH)2] 1250 g suda çözünmesiyle oluşan çözeltinin donma noktası alçalmasını hesaplayınız (H: 1 g/mol, C: 12 g/mol, 0:16 g/mol, su için Kd = 1,86 °C/m).

7. Osmotik basınç nedir? Osmoz olayının gerçekleştiği durumlara örnekler veriniz.

Osmotik basınç suyun meydana getirdiği bir basınçtır. Belirli bir yoğunluğu olan her çözeltinin saf suyla etkileşmesi halinde, ilişkiye geçtiği saf suyu emebilmesi için aktif olan bir değeri vardır. Bu değere o çözeltinin “osmotik değeri” denir. Osmoz olayları sırasında bizzat iş gören osmotik değere “osmotik basınç” denir. Daha basit bir tanımlama ile osmotik basınç; hücrenin sahip olduğu sitoplazma yoğunluğundan kaynaklanan emme kuvvetidir.

Osmoz olayının gerçekleştiği durumlar: Mesela, bir kap yarı geçirgen bir zarla iki kısma bölünüp bir tarafa boyalı su, diğer tarafa da şekerli su konsa, biraz sonra renkli suyun zardan geçerek şekerli suya karıştığı görülür. Bu, osmoza bir örnektir. Şeker (sükroz) molekülleri, zardan geçemeyecek kadar büyük oldukları için kendi bölgelerinde kalır.

8. 0 °C’ta 350 g su ile hazırlanan doygun KCI çözeltisini 20 °C’ta doygun hâle getirmek için çözeltiye kaç gram KCI eklenmelidir (KCl’ün çözünürlüğü 0 °C’ta 28 g/100 g su, 20 °C’ta 34 g/100 g su)?

9. 60 °C’ta kütlece %20’lik 400 g NaCI çözeltisini doygun hâle getirmek için 40 g NaCI ekleniyor. Buna göre aynı sıcaklıkta NaCl’ün çözünürlüğü kaç g/100 g sudur?

Aşağıda verilen ifadeleri kavramlarla eşleştiriniz.

11.SINIF MEB- E KARE YAYINLARI KİMYA DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.