11.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF GEZEGEN YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI SAYFA 122-123-124-125 CEVABI

11.SINIF GEZEGEN YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI (2021-2022)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıflarda okutulacak olan GEZEGEN Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyat’ı ders kitabı sayfa 122-123-124-125 cevaplarını hazırladık.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları GEZEGEN Yayınları 2021-2022

11.Sınıf GEZEGEN Yayıncılık Edebiyat ders kitabı 272 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Gezegen Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Edebiyat öğretimi, beğenilerimizi ve kültürümüzü geliştirirken öğrencinin ana dilinde olgunluğa ulaşmasıyla, dilin inceliklerine varmasını, düşüncelerini çeşitlendirmesini, yapıcı olmasını sağlar. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde edebiyatımızdaki seçkin örnekler aracılığıyla edebi türler öğretilmektedir.

GEZEGEN Yayınları 11.Sınıf Edebiyat ders kitabı etkinlik, hazırlık çalışmaları, metni anlama ve çözümleme ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 11.Sınıf GEZEGEN Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı

sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130….  ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

GEZEGEN Yayıncılık 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 11.SINIF GEZEGEN YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SAYFA 122-123-124-125 CEVAPLARI

11.Sınıf  GEZEGEN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı

15. Aşağıdakilerden hangisi Fecriati şiirinin özelliklerinden değildir?

A) Aşk ve doğa ile ilgili temalar işlenmiştir.

B) Aruz ölçüsü kullanılmıştır.

C) Nazım şekli olarak serbest müstezat tercih edilmiştir.

D) Şiir dili konuşma diline yaklaştırılmıştır.

E) Arapça ve Farsçadan yeni kelimeler alınmıştır.

16. Aşağıdakilerden hangisi Fecriati şairlerinden biridir?

A) Cenap Şehabettin B) Tahsin Nahit C) Namık Kemal

D) Recaizade Mahmut Ekrem E) Abdülhak Hâmid Tarhan

17. 1909’da Fecriati Topluluğu’na katıldı. Bu topluluğun dağılmasından sonra da şiirler yazmayı sürdürdü. Şiirlerinin tümü aruzla yazılmıştır. Aşk ve doğa temasını işlediği, sembolizm
akımının anlayışına uygun olarak yazdığı şiirlerinde hayale ve müziğe büyük önem verdi

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faruk Nafiz Çamlıbel B) Cenap Şehabettin C) Ahmet Hâşim

D) Yahya Kemal Beyatlı E) Süleyman Nazif

18. Çağdaş Batı şiiri ile eski Türk şiirinin bileşimini gerçekleştirerek aruz ölçüsünü yaşayan Türkçeye uygulamış, geçmiş değerlere bağlı, kendine özgü bir şiir geliştirmiştir. Hece aruz tartışmalarının en güçlü dönemlerinde, hece ölçüsünden uzak durmuş, biri dışındaki bütün şiirlerini aruz ile yazmıştır.

Paragrafta sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abdülhak Şinasi Hisar B) Muallim Naci C) Yahya Kemal Beyatlı D) Ahmet Hâşim E) Mehmet Âkif Ersoy

19. Aşağıdakilerden hangisi Fecriati Topluluğu’nun yayımladığı bildiride yer almaz?

A) Yerli edebiyat eserlerinin Batı dillerine çevrilmesi

B) Edebiyat yoluyla siyasi ortamın etkilenmesi

C) Bir yayınevi kurulması

D) Batı’da yayımlanan edebî eserlerin Türkçeye çevrilmesi

E) Konferans türü etkinliklerle halkın zevkinin yükseltilmesi.

11.Sınıf  GEZEGEN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı

20. Aşağıdakilerden hangisi Fecriati edebiyatının özellikleri arasında değildir?

A) “Sanat, güzellik yaratmak için yapılır.” anlayışı benimsenmiştir.

B) Ölçü olarak aruz ölçüsü kullanılmıştır.

C) Saf şiir anlayışı benimsenmiştir.

D) Şiirde daha çok roman ve hikâye türünde eserler verilmiştir.

E) Şiirde sembolizm ve empresyonizm akımlarından etkilenilmiştir.

21. Ahmet Hâşim’in edebî yönü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Fransız sembolistlerinden etkilenmiştir.

B) Düşünsel ağırlığı olan şiirler yazmıştır.

C) Şiirlerinde ahengi ön planda tutmuştur.

D) Şiirlerinde ağır, düzyazılarında ise yalın bir dil kullanmıştır.

E) Fecriati Topluluğu’nun sanat anlayışına sonuna dek bağlı kalmıştır.

22. (I) 1860-1885 yılları arasında Fransa’da sanatçıların etkisi altında kaldıkları parnasizm, sadece roman sanatına özgü bir akımdır. (II) Romantizme tepki olarak doğmuştur. (III) Parnasçıları
romantiklerden ayıran önemli fark “Sanat, sanat içindir.” ilkesine sımsıkı bağlanmalarıdır. (IV) Türk edebiyatında ilk izleri Servetifünun şairlerinde görülür. (V) Bu akımı bizde ilk tanıtan ve temsil eden Cenap Şahabettin olmuştur.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

23. Millî Edebiyatçılarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Arapça ve Farsça sözcükler Türkçede söylendiği gibi yazılmalıdır.

B) Şiirde hece ölçüsü kullanılmalıdır.

C) Arapça ve Farsça tamlamalar dilimizden atılmalıdır.

D) Şiirde imgeye ağırlık verilmelidir.

E) Dil sade olmalıdır.

24. Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyatçıların başlıca amaçlarından biridir?

A) Yeni nazım biçimleri oluşturmak

B) Fikir tartışmaları ile kamuoyunu aydınlatmak

C) Batı’daki kuruluşlar ile sürekli ilişkiler kurmak

D) Sanatta ve edebiyatta yerli ve millî konuları işlemek

E) Sanat için sanat yapmak.

 

11.Sınıf  GEZEGEN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 124 Cevabı

25. Türk şiirinde millî, dinî, ahlaki bir çığır açmıştır. İleri sürdüğü düşüncelere uygun bir yaşam sürmüştür. Toplumcu bir sanat anlayışına bağlıdır. Sömürgeci Avrupa’ya ve mazlum milletleri
ezmek için kullanılan “medeniyet”e karşı durmuştur. Şiirlerini, “Safahat” adlı yedi bölümlük bir kitapta toplamıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Necip Fazıl Kısakürek B) Mehmet Âkif Ersoy

C) Yahya Kemal Beyatlı D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Arif Nihat Asya

26. Aşağıdaki cümelelerin hangisi yapıca ötekilerden farklıdır?

A) Geçen toplantıya Orhan Bey de katılmıştı.

B) Senin için çok güzel şeyler aldı.

C) Beni oraya varmadan arayabilirsiniz.

D) Gittiği yerde birkaç gün kalacakmış.

E) Kuşlar, dağın etrafında hiç durmadan dönüyor.

27. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yükleminin yeri bakımıdan ötekilerden farklıdır?

A) En sevdiğim romanlardan biriydi Yaban.

B) Geçen hafta yaş gününü kutladık.

C) Bu yıl yapılan seçimi kim kazandı?

D) Evleri mahallenin arka sokaklarından birindeydi.

E) Ülkemizden de bu olay izlenecekmiş.

28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla

ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Galatasaray Lisesi bugüne kadar nice ünlü isimleri ağırlamıştı.

B) Ağır adımlarla Van Gölü’nün yanından geçiyorduk.

C) İstanbul’a ya da Ankara’ya yerleşmeyi düşünüyor.

D) Halit Ziya’nın romanlarında Realizm akımının izleri görülür.

E) Doğu Karadeniz, ülkemizin en fazla yağış alan bölgelerinden biridir.

 

11.Sınıf  GEZEGEN Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı

29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (’) yanlış kullanılmıştır?

A) Metin Bey’i akşam yemeğine davet ettik.

B) TRT’deki beste yarışmasını ilgiyle takip ediyorum.

C) Bu iş yerinde 1989’dan beri çalışıyorum.

D) Bu davaya Av. Ali Bey’mi bakıyor?

E) İzmir’in dağlarında çiçekler açmıştı.

30. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca ötekilerden farklıdır?

A) Bu öyküde hayvan sevgisi irdelenmiş.

B) Çocuk, birkaç adım daha attı.

C) Sevgi, tüm kapıları açan sihirli bir anahtardır.

D) Sen de erkenden gitmelisin.

E) Bu konuyu tartışacağız.

31. I. Ayten, aynada göz göze geldi çocukla.

II. O anda hiçbir zaman istemediğim kadar uzun yaşamak istedim.

III. Bu oyunu tek başıma daha kolay oynuyordum ben.

IV. Hasan, evden çıkmıyordu ders çalışmak için.

Numaralandırılmış cümlelerden hangi ikisi, ögeleri ve ögelerin sıralanışı yönünden aynıdır?
A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) II ve III E) III ve IV

32. Doğaya ve bireye tutkun olan romancılarımız, her gün kullandığımız sözcüklerle yalın bir anlatıma varmaya çalışıyorlar. Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?
A) Yüklem

B) Belirtili Nesne

C) Zarf Tümleci

D) Özne

E) Dolaylı Tümleç

11.SINIF MEB ve GEZEGEN YAYINLARI TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERS KİTABI DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.