11.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

11.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVABI

11.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 1.ÜNİTE CEVABI (2021-2022)

Bu yazımızda 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce ders kitabı 1.Ünite sayfa 10-21 cevaplarını resimli ve Türkçe açıklamalı hazırladık.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları  MEB Yayınları 2021-2022

11.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce ders kitabı 174 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. MEB Yayınları İngilizce ders kitabı Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunda okutulacaktır. 

11.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla resimli ve Türkçe açıklamalı olarak hazırlanmıştır.

2021-2022 11.Sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 , 167 ,168 , 169 ,170 ,171, 172 , 173, 174 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz..

MEB Yayıncılık 11.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları

11.Sınıf İngilizce cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz..

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları sayfa 14

1.a. Think about the activities at work below and tick the boxes.

1 A. Aşağıdaki işyerindeki faaliyetleri düşünün ve kutuları işaretleyin.

I enjoy             zevk alıyorum

I don’t mind    kusura bakmayın

I dislike           sevmiyorum  

using computers        bilgisayar kullanmak                       
teaching others          başkalarına öğretmek
solving problems       sorunları çözmek
working in a team      bir takımda çalışmak
travelling                    seyahat
selling products        ürün satmak
serving people          insanlara hizmet etmek

b. Work in pairs. Talk about your preferences. Use the phrases in the box to agree or disagree with your partner’s ideas.

b. İkili çalışın. Tercihleriniz hakkında konuşun. Partnerinizin fikirlerine katılmak veya katılmamak için kutudaki cümleleri kullanın.

So do I.
• Neither do I.
• Oh. I don’t.
• Really? I like it.
• Well, I do.
• Oh, I don’t mind

Ben de.
• Hiçbirini yapmam.
• Ah. Yapmıyorum.
• Yok canım? Beğendim.
• Peki yaparım.
• Ah, umurumda değil.

2 Read the idioms and guess their meanings.

2 Deyimleri okuyun ve anlamlarını tahmin edin.

3.Discuss the pictures below in pairs. Guess who they are and what they are talking about.

3. Aşağıdaki resimleri çiftler halinde tartışın. Kim olduklarını ve ne hakkında konuştuklarını tahmin edin.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları sayfa 15

4.Listen to Tailynn and Austin talking about their summer plans. Tick Tailynn’s summer job tasks.

4.Tailynn ve Austin’in kendi yaz planları. Tailynn’in yaz işi görevlerini işaretleyin.

1.She will visit nearly 10 people a day.
2. She will let people know the details of the products.
3. She will sell the products.
4. She will report customers’ complaints and requests.
5. She will grant the money at the end of the week.

1.Günde yaklaşık 10 kişiyi ziyaret edecek.
2. Ürünlerin detaylarını insanlara bildirecektir.
3. Ürünleri satacak.
4. Müşterilerin şikayet ve isteklerini bildirecektir.
5. Parayı hafta sonunda verecek.

5.Listen to the conversation again to fill in the blanks.

5.Boşlukları doldurmak için sohbeti tekrar dinleyin.

6.Choose the correct option according to the dialogue.

6.Diyaloğa göre doğru seçeneği seçin.

7.Read the sentences below and match them with their functions.

7.Aşağıdaki cümleleri okuyun ve işlevleriyle eşleştirin.

8.a. Fill in the chart with your summer plans. Write two activities for each month.

a. Tabloyu yaz planlarınızla doldurun. Her ay için iki aktivite yazın.

b. Work in pairs. Talk to your partner about your plans.

b. İkili çalışın. Partnerinizle planlarınız hakkında konuşun.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları sayfa 16

1.Read and match the statements with the jobs.

1. Açıklamaları okuyun ve işlerle eşleştirin.

1. I do experiments on living organisms in labs to develop new products.
2. I will join a dental congress and learn the new developments.
3. I will upgrade my next product and sell it to a smartphone company soon.
4. I design programmes and write codes for computers.
5. I am setting up a new business to develop new transportation systems.

1. Yeni ürünler geliştirmek için laboratuvarlarda canlı organizmalar üzerinde deneyler yaparım.
2. Bir diş kongresine katılacağım ve yeni gelişmeleri öğreneceğim.
3. Bir sonraki ürünümü yükselteceğim ve yakında bir akıllı telefon şirketine satacağım.
4. Bilgisayarlar için programlar tasarlar ve kodlar yazarım.
5. Yeni ulaşım sistemleri geliştirmek için yeni bir iş kuruyorum..

2.a. Look at the common characteristics of successful entrepreneurs. Number them from the most important to the least according to you.

2.a. Başarılı girişimcilerin ortak özelliklerine bakın. Bunları size göre en önemliden en aza doğru numaralandırın.

b. Now explain your reasons as in the bubble below.

b. Şimdi nedenlerinizi aşağıdaki balonda olduğu gibi açıklayın.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları sayfa 17

3.Read the text about one of the entrepreneurs of the 21st century and choose its main idea.

3. 21. yüzyılın girişimcilerinden biri hakkındaki metni okuyun ve ana fikrini seçin.

a. Entrepreneurs work hard to be rich and famous.
b. Entrepreneurs do their best and never give up trying.
c. Most of the entrepreneurs’ main goal is to develop artificial intelligence.

a. Girişimciler zengin ve ünlü olmak için çok çalışırlar.
b. Girişimciler ellerinden gelenin en iyisini yapar ve denemekten asla vazgeçmezler.
c. Girişimcilerin çoğunun temel amacı yapay zeka geliştirmektir.

4.Read the text again and match the questions with the paragraphs. One is extra.

4. Metni tekrar okuyun ve soruları paragraflarla eşleştirin. Bir ekstra.

1. What innovations has Elon Musk made so far?
2. What is the common fear of the scientists and entrepreneurs?
3. Who is Elon Musk?
4. What are his plans and dreams for the future?
5. Where did he graduate from?

1. Elon Musk şu ana kadar ne gibi yenilikler yaptı?
2. Bilim adamlarının ve girişimcilerin ortak korkusu nedir?
3. Elon Musk kimdir?
4. Gelecek için planları ve hayalleri nelerdir?
5. Nereden mezun oldu?

5.a. Match the following words.

5.a. Aşağıdaki kelimeleri eşleştirin.

b. Complete the sentences using the word groups in exercise 5a.

b. Egzersiz 5a’daki kelime gruplarını kullanarak cümleleri tamamlayın.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları sayfa 18

6.Search on the Net about one of the following entrepreneurs of our time and prepare a presentation. Include the following information:

Zamanımızın aşağıdaki girişimcilerinden biri hakkında İnternette arama yapın ve bir sunum. Aşağıdaki bilgileri ekleyin:

Arianna Huffington haber alanında çalışmıştır. Yeni medya akımını oluşturmuştur. Habericiliğe yeni bir bakış açısı getirmiştir. O etkili bir haber sitei kurmuştur.

Larry Page internet alanında çalışmaktadır. İnternet arama motoru Google’ın temel algoritmalarının geliştirmiştir. Sergey Brin ile birlikte Google şirketinin kurucusudur.

Ahmet Nazif Zorlu iş adamıdır. Önce tekstil işi ile uğraşmıştır. Daha sonra O Vestel firmasını satın almıştır. Vestel Türkiye’nin en büyük firmalarından biri olmuştur.

Jeff Bezos amazon.com internet sitesinin kurucusudur. E-ticaretin gelişmesine jkatkı sağlamıştır. Onun internet sitesi dünyanın en önemli ticaret sitelerinden birisidir.

Phil Knight 500 dolara Nike firmasını kurmuştur. Spor ayakkabısı üretmiştir. Ayakkabı sektöründe çığır açmıştır.

Joy Mangano mucit ve bir iş kadınıdır. O paspas teknolojisinde büyük bir değişim yapmıştır. O kirli paspasların kolaylıkla temizleme düzeneğini geliştirmiştir.

Track 3 The full forms of the auxiliary verbs am, is, are and will are reduced in connected speech. Listen and practise.

Parça 3 Am, is, is ve will yardımcı fiillerinin tam biçimleri bağlantılı konuşmada azaltılır. Dinle ve çalış.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları sayfa 20

Read and order the steps of job hunting.

İş arama adımlarını okuyun ve sipariş edin.

2.Read the statements. Guess and choose the correct option.

2. İfadeleri okuyun. Doğru seçeneği tahmin edin ve seçin.

3. Look at the picture. Guess who / where they are and what they are talking about.

3. Resme bakın. Kim / nerede olduklarını ve ne hakkında konuştuklarını tahmin edin.

4. Listen to a manager interviewing Austin for a summer job that he saw on the Net. Guess the job he was interviewed for.

4. İnternet’te gördüğü bir yaz işi için Austin ile röportaj yapan bir yöneticiyi dinleyin. Onun görüşüldüğü işi tahmin et.

5.Listen to the interview again. Tick the questions you hear.

5. Röportajı tekrar dinleyin. Duyduğunuz soruları işaretleyin.

1. You are a student at Edinburgh College of Art, aren’t you?
2. What was your last salary?
3. Have you got any experience in this type of work?
4. Are there any questions you’d like to ask us?
5. How about June 30th, Friday?
6. Did you enjoy the work there?

1. Edinburgh College of Art’ta öğrencisiniz, değil mi?
2. Son maaşınız ne kadardı?
3. Bu tür bir işte deneyiminiz var mı?
4. Bize sormak istediğiniz sorular var mı?
5. 30 Haziran Cuma’ya ne dersiniz?
6. Oradaki işten keyif aldınız mı?

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları sayfa 21

6.Listen again. Read the questions and tick the wrong option in each one.

6. Tekrar dinleyin. Soruları okuyun ve her birinde yanlış seçeneği işaretleyin.

7.Fill in the blanks using the correct form of the verbs in brackets.

7. Fiillerin doğru biçimini parantez içinde kullanarak boşlukları doldurun.

8.Work in pairs. Imagine you are Austin. Call Tailynn to give the news and talk about your future workday activities. Swap the roles.

8.Çiftler halinde çalışın. Austin olduğunuzu hayal edin. Haberleri vermek ve gelecekteki iş günü aktiviteleriniz hakkında konuşmak için Tailynn’i arayın. Rolleri değiştirin.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları sayfa 22

Reading and writing

1.Do the quiz to check your knowledge. Circle the correct answer.

Bilginizi kontrol etmek için testi yapın. Doğru cevabı yuvarlak içine al.

2.Read the ads and fill in the chart.

Reklamları okuyun ve grafiği doldurun.

11.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları sayfa 23

3.Complete the definitions with the highlighted words in the ads.

3. Tanımları, reklamlarda vurgulanan kelimelerle tamamlayın.

4.Read the CV. Label A-F with the headings below.

4. CV’yi okuyun. A-F’yi aşağıdaki başlıklarla etiketleyin.

5.Read the letter of intent and replace the words / phrases in bold with the given ones below.

5. Niyet harfini okuyun ve kalın harflerle yazılmış kelimeleri / cümleleri aşağıda verilenlerle değiştirin.

6.Read the job ads again and match them with the letter of intent and the CV. Write Ad 1 or Ad 2 in the boxes.

6. İş ilanlarını tekrar okuyun ve bunları niyet mektubu ve CV ile eşleştirin. Kutulara Reklam 1 veya Reklam 2 yazın.

2021-2022 11.SINIF  CEM VE MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir