12.SINIF EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI

12.SINIF ANKA YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI SAYFA 23-28 CEVABI

12.SINIF ANKA YAYINLARI EDEBİYAT DERS KİTABI CEVAPLARI (2021-2022)

Bu yazımızda 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 12.Sınıf Anka Yayıncılık Türk Dili ve Edebiyat’ı ders kitabı sayfa 23-24-25-26-27-28 cevaplarını hazırladık.

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları ANKA Yayınları 2021-2022

12.Sınıf Anka Yayıncılık Edebiyat ders kitabı 272 sayfa 8 Üniteden oluşmaktadır. Gezegen Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

Edebiyat öğretimi, beğenilerimizi ve kültürümüzü geliştirirken öğrencinin ana dilinde olgunluğa ulaşmasıyla, dilin inceliklerine varmasını, düşüncelerini çeşitlendirmesini, yapıcı olmasını sağlar. Türk Dili ve Edebiyatı dersinde edebiyatımızdaki seçkin örnekler aracılığıyla edebi türler öğretilmektedir.

Anka Yayınları 12.Sınıf Edebiyat ders kitabı etkinlik, hazırlık çalışmaları, metni anlama ve çözümleme ünite değerlendirme soruları cevaplarını sayfa sayfa çözümlü şekilde bulabilirsiniz.

2021-2022 12.Sınıf Anka Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı

sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130….  ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Anka Yayıncılık 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2021-2022 12.SINIF ANKA YAYINCILIK TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SAYFA 23-24-25-26-27-28 CEVABI

12.Sınıf  ANKA Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı

Hazırlık Çalışmaları

1. Asya’nın Kandilleri adlı belgesel serisinden Kaşgarlı Mahmut’u anlatan bölümü TRT’den indirerek sınıfta izleyiniz.

2. Günümüzde sözlük çalışmalarının hangi yöntemlerle yapıldığını araştırınız. Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Pratik sözlükçülük/sözlükbilim, dil öğretiminde dili tanımlamayı, dili standartlaştırmayı, diller arsındaki etkileşimi, dilin bilimsel olarak incelenmesini sağlamak amacıyla çok önemli toplumsal bir işlevi yerine getirmektedir. Sözlükçülük dil hakkında bütün bilgilerin topluca verildiği, sözlük kullanıcıları için en uygun ve en iyi yöntemleri bulmaya çalışır. 

Teorik sözlükçülük/sözlükbilim, sözlüğün makro ve mikro yapısı, söz derleme, sözcük düzeninin nicelik ve niteliği, malzemenin sözlüğe yerleştirilme ilkeleri, madde başı, sözcük tanımları, sözcük ile ilgili farklı bilgilerin verilme oranı, dilbilgisi bilgileri ile sözlük tipinin belirlenmesi ve sözlükle ilgili bütün sorunları kapsar.

12.Sınıf  ANKA Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1.Kaşgarlı Mahmut’a göre Türklerin dillerini öğrenmek neden gereklidir? Açıklayınız.

2. Kaşgarlı Mahmut, Dîvânu Lugâti’t-Türk’teki kelimeleri hangi yollarla toplamıştır? Sıralayınız.

3. Yazar, sözlüğünde kelimeleri, hangi tür metinlerin içinde kullanarak örneklendirmiştir? Belirtiniz.

4. “Zorlukları yumuşasın, derinlikleri ve en dipteki noktaları açıklansın diye hikmetler, seciler, atasözleri, şiirler, recezler ve nesirlerle süsledim.” cümlesinde sözlük çalışmalarının hangi yönü üzerinde durulmuştur? Açıklayınız.

5. Metinde yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

6. Kaşgarlı Mahmut’un kendisi ve eseri hakkındaki yorumlarında nesnel olup olmadığını belirleyiniz.

7. Günümüz sözlük çalışmaları hakkında yaptığınız araştırmadan hareketle Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün hazırlanış yöntemleriyle günümüz sözlüklerinin hazırlanış yöntemlerindeki benzerlikleri belirleyiniz.

12.Sınıf  ANKA Yayınları Edebiyat Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı

1. Aşağıdaki parçada günümüz yazım kurallarına uymayan kullanımları tespit ederek bu durumun nedenini açıklayınız.

Bugüne kadar gereğince gerçekleştiremediğimiz iyi, düzenli ve amaca uygun bir anadili eğitim-öğretimi her vatandaş için kaçınılmaz bir gereksinmedir. Bunun karşılanmasıyla, radyo, televizyon ve yazılı basında Türkçe metinlerin hazırlanmasından okunup yayımlanmasına, söylenişine kadar göze çarpan yanlışlık ve bozukluklar, özellikle, yeterli öğrenim görmüş kimselerin görevlendirilmeleriyle, yavaş yavaş ortadan
kalkabilir. Bugüne kadar kötü film çevirileri ve genellikle bozuk çeviri örnekleri anadilimizde aptal kitap, sanırım hastayım, olamaz! gibi pek çok yozlaşmış anlatım biçimlerinin yerleşmesine neden olmuştur.

Doğan AKSAN, Yabancı Dillerin Baskısına Karşı Türkçenin Gücü

2. Aşağıdaki parçada üç noktanın (…) kullanıldığı cümleleri inceleyerek bunların metindeki işlevlerini belirleyiniz.

“Hiçbir şey düşünmüyordu. Yalnız, birbirleriyle bağlantısı olmayan, dağınık birtakım düşünceler, veya düşünce kırıntıları kafasında uçuşuyor, daha çocukluğunda gördüğü, ya da şurada burada ömründe bir sefer ömründe bir sefer karşılaştığı ve hiçbir zaman hatırlayamıyacağı birtakım insan yüzleri, gözü önüne geliyordu. V… kilisesinin çan kulesi; meyhanede bir bilârdo masası ve onun başında bir subay, bodrum katında bir tütüncü dükkânındaki püro kokusu, bir birahane, çirkef sularıyla kirletilmiş her yanı yumurta kabuğu içinde kapkara tamamiyle karanlık bir merdiven, bir yerlerden gelen çan sesleri… bütün bunlar, bir kasırga gibi dönüyor, değişiyordu. Bunlardan bazıları hoşuna bile gidiyor, onları yaşatmaya çalışıyordu, ama bunlar çabucak kayboluyor, sönüyordu. Hem genel olarak içinde, onu ezen bir şeyler vardı… Ama pek de öyle fazla değil… Hattâ bazen hoşlandığı bile oluyordu. Hafif ürpermeler henüz dinmemişti. Bunu duymak bile biraz hoşuna gidiyordu.”

Dostoyevski, Suç ve Ceza

3. Aşağıdaki metinden kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamlı kullanımlarına örnekler gösteriniz.

“Her edebî eser, izahlı veya izahsız, bir felsefe görüşü ihtiva eder. (Mevlânâ’nın ve Yunus’un Mistik, Nedîm’in Epikürcü, Hedonist, Tevfik Fikret’in Materyalist oluşu gibi). Şair veya romancı bunu eserinde izah ettiği takdirde, tenkidcinin keşfetmesine lüzum kalmaz. Fakat görüşünü izah etmez de, bâzen kendi de farkında olmadan, özdeyişlerinin gizli manâsı halinde (şiirde heyecan ve romanda hayat halinde) ifade ederse, onun mensup olduğu felsefe sistemini bulup bir çığıra mal etmek vazifesi tenkidciye düşer. Ondokuzuncu asrın ikinci yarısından sonraki Avrupa romanlarında muharririn felsefî (Metafizik, Sosyal veya Psikolojik) düşüncesi, roman şahıslarının konuşmalarında veya iç diyaloglarında gittikçe daha izahlı şekiller almağa başlamıştır. Yirminci asırda, Proust (Pırost), Gide (Jid), Huxley (Haksliy), Sartre (Sartır), Simone de Beauvoir (Simon dö Bouva), Koestler (Keslır) ilh… gibi romancıların eserlerinde fikirler gıda maddelerindeki vitamin gibi gizli değil, sandöviç ekmeğindeki peynir gibi bellidir. Dünyanın hemen bütün büyük şair ve romancılarında felsefî düşünce açık bir temayül veya izah halinde görünür.

Peyami SAFA, Sanat Edebiyat Tenkit

2021-2022 12.SINIF MEB-ANKA YAYINLARI EDEBİYAT DİĞER SAYFA CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.