9.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 3.ÜNİTE CEVAPLARI

9.SINIF MEB YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI 38-48 CEVAPLARI 2020-2021 

Bu yazımızda 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce ders kitabı 3.Ünite Movies sayfa 38-48 cevaplarını hazırladık.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2020-2021

9.Sınıf MEB Yayıncılık İngilizce ders kitabı 142 sayfa 10 üniteden oluşmaktadır. MEB Yayınları İngilizce ders kitabı İmam Hatip Liseleri ve Anadolu Liselerinde okutulacaktır.

9.Sınıf İngilizce ders kitabı cevapları sizlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2020-2021 9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı sayfa 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ,158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180 ve diğer sayfaların cevaplarına alt kısımda bulunan linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MEB Yayıncılık 9.Sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını öncelikle kendiniz yapmalısınız. Sitemizden yapmış olduğunuz soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 9.sınıf Ders Kitabı MEB Yayınları 3.Ünite Sayfa 38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48 Cevapları

 

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı MEB Yayıncılık

1.Match the following movie posters with the correct movie types.(Aşağıdaki film afişlerini doğru film türleriyle eşleştirin.)

2. Work in pairs. Study the table, then make a dialogue as in the example.(İkili çalışın. Tabloyu inceleyin, ardından örnekteki gibi bir diyalog yapın.)

3. Circle the correct option for each movie.(Her film için doğru seçeneği daire içine alın.)

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı MEB Yayıncılık

4. Listen to Eric and Kathy talking about movies. Number the following sentences in the order you hear.(Eric ve Kathy’nin filmler hakkında konuşmalarını dinleyin. Aşağıdaki cümleleri duyduğunuz sırayla numaralandırın.)

5. Listen to the dialogue again and complete the table.(Diyaloğu tekrar dinleyin ve tabloyu tamamlayın.)

6. Lookat Doreen’s to-do list. Ask and answer questions as in the example. (Doreen’in yapılacaklar listesine bakın. Örnekteki gibi sorular sorun ve cevaplayın.)

7.a. Look at the highlighted sentences in the sentences in the dialogue and write them under the correct headings.(7.a. Diyalogdaki cümlelerde vurgulanan cümlelere bakın ve bunları doğru başlıklar altına yazın.)

b. Write a similar dialogue as in exercise 7a using the expressions in the table. Then, act it out.(Tablodaki ifadeleri kullanarak egzersiz 7a’daki gibi benzer bir diyalog yazın. Sonra harekete geç.)

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı MEB Yayıncılık

1.Do the questionnaire about movie watching habits and check your results.(Film izleme alışkanlıkları hakkında anket yapın ve sonuçlarınızı kontrol edin.)

2. Match the following sentences with the movies. Then, read the blogs and check.(Aşağıdaki cümleleri filmlerle eşleştirin. Ardından blogları okuyun ve kontrol edin.)

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı MEB Yayıncılık

3. Read the blogs and answer the questions.(Blogları okuyun ve soruları cevaplayın.)

4. Look at the highlighted words and phrases in the text. Then, match them with their meanings.( Metinde vurgulanan kelimelere ve ifadelere bakın. Sonra onları anlamlarıyla eşleştirin.)

5. Which of these movies in the blogs is your favourite? Why? Make sentences using the table.(Bloglardaki bu filmlerden hangisi sizin favoriniz? Neden? Tabloyu kullanarak cümleler kurun.)

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı MEB Yayıncılık

6. Write your opinion about a movie on a blog using the cues.

6. İpuçlarını kullanarak bir blogdaki bir film hakkındaki fikirlerinizi yazın.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı MEB Yayıncılık

Do you know the differences between the two biggest film ,ndustries? Let’s have a look at them. 

En büyük iki film endüstrisi arasındaki farkları biliyor musunuz? Onlara bir bakalım.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı MEB Yayıncılık

1. Label the photos with the correct free time activities below. Four activities are extra.

1. Fotoğrafları aşağıdaki doğru boş zaman aktiviteleriyle etiketleyin. Dört aktivite ekstra.

2. Complete the sentences with the suitable free time activities in the photos above.

2. Yukarıdaki fotoğraflardaki uygun serbest zaman aktiviteleri ile cümleleri tamamlayınız.

3. Give your ideas about the activities in exercise 1 as in the example.

3. Örnekte olduğu gibi 1. alıştırmadaki aktiviteler hakkında fikirlerinizi verin.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı MEB Yayıncılık

4. Look at the caricatures and hobbies of the celebraties. Make a similar dialogue a in the example.

4. Kutlamaların karikatürlerine ve hobilerine bakın. Örnekte benzer bir diyalog oluşturun.

5.Listen to DJ Chatty on radio Sunshine and fill in the table.

5. Sunshine radyosunda DJ Chatty’yi dinleyin ve tabloyu doldurun.

6. Listen to the radio programme again and write true (T) or false (F).

6. Radyo programını tekrar dinleyin ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

7. a. Work in pairs and find what Nathan and Jin like doing in their free time.

7. a. Çiftler halinde çalışın ve Nathan ve Jin’in boş zamanlarında neler yapmayı sevdiklerini bulun.

b.Make a similar dialogue with your partner. 

b. Partnerinizle benzer bir diyalog kurun.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı MEB Yayıncılık

1. Read the quotes below. Which one is your favourite? How do you say it in your own language?

1. Aşağıdaki alıntıları okuyun. Senin favorin hangisi? Bunu kendi dilinizde nasıl söylersiniz?

2. Look at the words in bold and choose the correct option.

2. Kalın yazılmış kelimelere bakın ve doğru seçeneği seçin.

3. Read the text and choose why Coach Peary decides to help Eddie.

3. Metni okuyun ve Koç Peary’nin Eddie’ye neden yardım etmeye karar verdiğini seçin.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı MEB Yayıncılık

4. Read the text again and tick yes or no.

Metni tekrar okuyun ve evet veya hayır’ı işaretleyin.

5. Read the text again and choose the correct option.

 Metni tekrar okuyun ve doğru seçeneği seçin.

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı MEB Yayıncılık

6. Read and complete the text message with the given verbs.

Verilen fiillerle metin mesajını okuyun ve tamamlayın.

7. Now, write a text message to Invite your friend for a movie. Use exercise 6 as a model.

 Şimdi, arkadaşınızı bir filme davet etmek için bir metin mesajı yazın. 6. alıştırmayı model olarak kullanın.

 

2020-2021 9.SINIF MEB VE PASİFİK YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI DİĞER ÜNİTE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir